Giải toán lớp 5 Luyện tập

  • Luyện tập trang 1
LUYỆN TẬP
KIẾN THỨC CẦN NHỚ
Khi nhàn một sô thập phân với 0,1; 0,01; 0,001;... ta chi việc chuyển dâ’u phẩy của sô dó lần lượt sang bên trái một, hai, ba,... chữ sô.
Ví dụ:	132,47 X 0,1 = 13,247; 132,47 X 0,01 = 1,3247...
HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP
Tính nhăm: 579,8 xO,l
38,7 xOi
6,7 *0,1
805,13 X 0,01
67,19 x0,01
3,5 x0,01
362,5 X 0,001
20,25 X 0,001
Giải
5,6 X 0,001
579,8 X 0,1 = 57,98
38,7 X 0,1 = 3,87
6,7 X 0,1 = 0,67
805,13 X 0,01 = 8,0513
67,19 X 0,01 = 0,6719
3,5 X 0.01 - 0,035
362,5 X 0,001 = 0,3625
20,25 X 0,001 = 0,02025
5,6 X 0,001 = 0,0056
Viêt các sô do sau dưới dạng số do có dưn vị là ki-lô-mét vuông:
lOOOha; 125ha;	12,5ha;	3,2ha
Giải
lOOOha = lOknr	125ha - 1,25km"
12,5ha = 0,125km2	3,2ha = 0,032km2
(Nhận xét:	Từ ỉia đổi ra lan2 ta nhàn số đó bằng lìa với 0,01,
vì lha = —1—lan2 = 0,01hm2)
100
Trên bán dồ ti lệ 1 : 1000000, quãng dường tư Thành phố 1ỈỒ Chí Minh dến Phan Thiêt do dược 19,8cm. Hói dộ dài thật cùa quãng dường từ Thành phô Hồ Chi Minh dên Phan Thiết là buo nhiêu hi-lô-niétỉ
Cần nhớ: Biết độ dài thu nhỏ trên bản đồ là a và tí lệ bán. đồ là Y thì b
độ dài thật trên mặt đất là c = a X b.
Giải
Độ dài thật cứa quãng đường từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Phan Thiết là:
X 1000000 = 19800000 (cm)
19800000cm = 198km