Giải toán lớp 5 Luyện tập chung

  • Luyện tập chung trang 1
  • Luyện tập chung trang 2
4. Tìm x: a) 0,8 X X = 1,2 X 10
1. Dặt tính rồi tính: a) 266,22 : 34 c) 91,08 : 3,6
Giải
a) 266,22 282
102
00
c) 91x0,8
19 0 10 8
00
34
7,83
3X6
b) 483 : 35 d) 3 : 6,25
b) 483	35
133 280 00
d) 300
13,8
6X25
25,3
2. Tính: a) (128,4 - 73,2) : 2,4 - 18,32
3000	0,48
5000
000
b) 8,64 : (1,46 + 3,34) + 6,32
Giải
LUYỆN TẬP CHUNG
(128,4 - 73,2) : 2,4 - 18,32 = 55,2 : 2,4 - 18,32 = 23 - 18,32 = 4,68
8,64 : (1,46 + 3,34) + 6,32 = 8,64 : 4,8 + 6,32 = 1,8 + 6,32 = 8,12
3. Một dộng cơ mỗi giờ chạy hết 0,51 dầu. IIỎi có 1201 dầu thì dộng cơ dó chạy được trong bao nhiêu giờĩ
Tóm tắt
0,5/: 1 giờ 120/: ... giờ?
4. Tỉm x: a) X - 1,27 = 13,5 : 4,5
a) X - 1,27 = 13,5 : 4,5 X - 1,27 = 3
X = 3 + 1,27 X = 4,27
c) X X 12,5 = 6 X 2,5 X X 12,5 = 15
X = 15 : 12,5 X = 1,2
Giải
Với 120/ thì thời gian động cơ chạy là: 120 : 0,5 = 240 (giờ)
Đáp số: 240 giờ b) x+ 18,7 = 50,5 : 2,5	c) X X 12,5 = 6x2,5
Giải
b) X + 18,7 = 50,5 : 2,5
X + 18,7 = 20,2
X =