Giải toán lớp 5 Ôn tập về giai toán

  • Ôn tập về giai toán trang 1
  • Ôn tập về giai toán trang 2
  • Ôn tập về giai toán trang 3
ÔN TẬP VỀ GIẢI TOÁN
1.
_ .	,	.....	7	......	......
Tổng của hai 8Ô là 80. số thứ nhất bang sô thứ hai. Tìm hai sô dó.
Hiệu của hai sô là 55. SỐ thứ nhất bằng — số thứ hai. 'Tìm hai sô đó.
4
Giải
Ta có sơ đồ:
?
80
Sô' thứ nhất: K—	1	1	1	1	M
Sô thứ hai: K...	I	1	1	1	1	1	1	1	'I
	?	
Theo sơ đồ, tổng sô' phần bằng nhau là:
7 + 9 = 16 (phần)
Số thứ nhất là:
80 : 16 X 7 = 35
Số thứ hai là:
80 - 35 = 45
Đáp số: 35 và 45
Ta có sơ đồ:
?
Sô' thứ nhất:	—I	1	1.. I	1	1	
Sô thứ hai: Hr—I	1	1—tH	00
"9“
Theo sơ đồ, hiệu sô' phần bằng nhau là:
9-4 = 5 (phần)
Sô' thứ hai là:
55 : 5 X 4 = 44
Sô' thứ nhất là:
44 + 55 = 99
Đáp số: 44 và 99 Giải bài tập toán 5 - Tập 1 — 23
Số lít nước mắm loại I có nhiều hơn sô' lít nước mắm loại II lù 121. Hỏi mỗi loại có bao nhiêu lít nước mắm, biết răng số lít nước mắm loại I gấp 3 lần số lít nước mắm loại II?
Giải
Ta có sơ đồ:
9
Loại I:	)r-	1	
	---■
Loại II:	12/
Theo sơ đồ, hiệu sô' phần bằng nhau là:
3-1 = 2 (phần)
Sô’ lít nước mắm loại II:
12 : 2 = 6 (lít)
Sô’ lít nước mắm loại I:
+ 12 = 18 (lít)
Đáp số: 61 và 181
Một vườn hoa hình chữ nhật có chu vi là 120m. Chiều rộng bằng 2- chiều dài.
7
a) Tính chiều dài, chiêu rộng vườn hoa dó.
b) Người ta sử dụng ~~ diện tích vườn hoa dề làm lối di. Hỏi diện tích lối di là 25
bao nhiêu mét vuông?
Giải
a)
Nửa chu vi hình chữ nhật là:
120 : 2 = 60 (m)
Ta có sơ đồ:
9
60m
Chiều rộng: r'"’ I	1	1	
Chiều dài:	kry;—I	1	1	1	1	1——H
9
Theo sơ đồ, tổng sô’ phần bằng nhau là:
+ 7 = 12 (phần)
Chiều rộng vườn hoa:
60 : 12 X 5 = 25 (m)
Chiều dài vườn hoa:
60 - 25 = 35 (m)
Diện tích vườn hoa:
X 25 = 875 (m2)
Diện tích lô'i đi:
875 : 25 = 35 (m2)
Đáp số: a) 35m và 25m b) 35m2