Giải toán lớp 5 Nhân một số thập phân với một số tự nhiên

  • Nhân một số thập phân với một số tự nhiên trang 1
3. PHÉP NHÂN
§12. NHÂN MỘT SỐ THẬP PHÁN
VỚI MỘT SỐ Tự NHIÊN
KIẾN THỨC CẦN NHỚ
Muốn nhân một sô thập phân với một số tự nhiên ta làm như sau:
Nhân như nhân các số tự nhiên.
Đếm xem trong phần thập phân của sô thập phân có bao nhiêu chữ sô rồi dùng dấu phẩy tách ở tích ra bấy nhiêu chữ số kể từ phải sang trái.
HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP
1. Dặt tính rồi tính: a) 2,5 X 7
a)	2,5
X
7
h) 4,18 X 5
Giải
b)
c) 0,256 X 8
4,18
5
d) 6,8 X 15
17,5
Vậy: 2,5 X 7 = 17,5
0,256
X
8
d)
20,90
Vậy: 4,18 X 5 = 20,9
 15
2,048
340
68
Vậy: 0,256 X 8 = 2,048 2. Viết số thích hợp vào ô trống:
102,0
Vậy: 6.8 X 1,5 = 102
Thừa sô
3,18
8,07
2,389
Thừa số
3
5
10
Tích
Giải
Thừa sô’
3,18
8,07
2,389
Thừa sô'
3
5
10
Tích
9,54
40,35
23,89
Một ôtô mỗi giờ di dược 42,6hm. ỉlỏi trong 4 giờ ôtô dó di dược bao nhiêu hi-lô-métĩ
Giải
Trong 4 giờ ôtô đó đi được:
X 4 = 170,4 (km)
Dáp sô: 170,4km