Giải toán lớp 5 Nhân một số thập phân với 10, 100, 1000, ...

  • Nhân một số thập phân với 10, 100, 1000, ... trang 1
§13. NHÂN MỘT SỐ THẬP PHÂN VỚI 10, 100, 1000,...
KIẾN THỨC CẦN NHỚ
Muốn nhân một số thập phân với 10, 100, 1000,... ta chỉ việc chuyển dấu phẩy của số đó lần lượt sang bên phải một, hai, ba,... chữ số.
Ví dụ:	1,2789 X 10 = 12,789; 1,2789 X 100 = 127,89; ...
HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP
1. Nhân nhẩm: a) 1,4 X 10
X100
X 1000
b) 9,63 X10 25,08 X 100 5,32 X 1000
Giải
5,328 X 10 4,061 X 100 0,894 X 1000
a) 1,4 X 10	=14
X 100 = 210
X 1000 = 7200
b) 9,63 X 10 = 96,3 25,08 X 100 = 2508 5,32 X 1000 = 5320
5,328 X 10 = 53,28 4,061 X 100 = 406,1 0,894 X 1000 = 894
Viết các số do sau dưới dạng số do có dơn vị là xăng-ti-mét:
10,4dm;	12,6m;	0,856m;	5,75dm
Giải
10,4dm = 104cm;	12,6m = 1260cm;
0,856m = 85,6cm;	5,75dm = 57,5cm
Một can nhựa chứa 101 dầu hỏa. Biết một lít dầu hòa cản nặng 0,8kg, can rỗng cân
nặng l,3hg. Hỏi can dầu hỏa dó cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?
Giải
10/ dầu hỏa cân nặng:
0,8 X 10 = 8 (kg)
Can dầu hỏa đó cân nặng:
8 + 1,3 = 9,3 (kg)
Đáp sô’: 9,3kg