Giải toán lớp 5 Trừ hai số thập phân

  • Trừ hai số thập phân trang 1
  • Trừ hai số thập phân trang 2
PHÉP TRỪ
§11. TRỪ HAI sô' THẬP PHÂN
KIẾN THỨC CẦN NHỚ
Muốn trừ một sô' thập phân cho một sô' thập phân ta làm như sau:
Viết sô' trừ dưới sô' bị trừ sao cho các chữ sô' ở cùng một hàng đặt thẳng cột với nhau.
Trừ như trừ các sô' tự nhiên.
Viết dấu phẩy ở hiệu thẳng cột với các dấu phẩy của sô' bị trừ và sô' trừ. Chú ý: Nếu sô' chữ sô' ở phần thập phân của sô' bị trừ ít hơn sô' chữ
sô Ở phần thập phân của sô' trừ, thì ta có thể viết thêm một sô' thích hợp chữ sô' 0 vào bên phải phần thập phân của sô' bị trừ, rồi trừ như trừ các sô' tự nhiên.
Ví dụ: . 12,8 - 7,13 = 12,80 - 7,13 = 5,67 12,80 7,13 5,67
HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP
1. Tính:
a)
a)
68,4
25,7
68,4
25,7
b)
b)
46,8
9,34
Giải
46,80
9,34
c)
c)
42,7
2. Dặt tính rồi tính: a) 72,1 -30,4
37,46
50,81
19,256
50,810
19,256
31,554
h) 5,12 -0,68
c) 69 - 7,85
Giải
a)
72,1
30,4
b)
5,12
0,68
41,7
Vậy: 72,1 - 30,4 = 41,7
4,44
Vậy: 5,12 - 0,68 = 4,44
69,00
7,85
61,15
Vậy: 69 - 7,85 = 61,15
3. Một thùng dựng 28,75kg dường. Người ta lây từ thùng dó ra 10,51ig dường, sau dó lại lấy ra Skg dường nữa, IIói trong thùng còn hao nhiêu ki-lô-gam dường?
Giải
Cách 1:
Số ki-lô-gam đường lấy ra 2 lần:
+ 8 = 18,5 (kg)
Sau khi lấy ra trong thùng còn lại sô' đường là:
28,75 - 18,5 = 10,25 (kg)
Đáp số: 10,25kg
Cách 2:
Sau 2 lần lấy ra sô' đường còn lại trong thùng là:
28,75 - 10,5 - 8 = 10,25 (kg)
(Hiệu 28,75 - (10,5 + 8) = 10,25 (kg))
Đáp số: 10,251tg