Giải toán lớp 5 Giải toán về tỉ số phần trăm (tiếp theo)

  • Giải toán về tỉ số phần trăm (tiếp theo) trang 1
  • Giải toán về tỉ số phần trăm (tiếp theo) trang 2
§23. GIẢI TOÁN VỀ TỈ số PHAN trăm (tiếp theo)
KIẾN THỨC CẨN NHỚ
Muốn tìm một số, biết 52,5% của nó là 420, ta có thể lấy 420 nhân với 100 rồi chia cho 52,5.
Trình bày:	SỐ phải tìm:
420 X 100 : 52,5 = 800
(Quy tắc trên là “Tìm một số khi biết tỉ số phần trăm của sô' đó”)
HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP
Sô' học sinh khá, giỏi của trường Vạn Thịnh là 552 em, chiếm 92% số học sinh toàn trường. Hỏi trường Vạn Thịnh có bao nhiêu học sinh?
Giải
Trường Vạn Thịnh có sô' học sinh:
552 X 100 : 92 = 600 (học sinh)
Đáp số: 600 học sinh
Kiểm tra sản phẩm của một xưởng may, người ta thấy có 732 sản phấm đạt chuẩn, '■ chiếm 91,5% tổng số sản phẩm. Tính tổng số sản phẩm.
Giải
Tổng số sản phẩm của xưởng may:
732 X 100 : 91,5 = 800 (sàn phẩm)
Đáp số: 800 sản phẩm
Một hho gạo chứa gạo tẻ và gạo nếp, trong dó có 5 tấn gạo nếp. Tính nhâm tổng sô' gạo của kho, nếu số gạo nếp chiếm:
a) 10% sô gạo trong kho;	b) 25% sô gạo trong kho.
Giải
Tổng sô gạo của kho nếu số gạo nếp chiếm 10% số gạo trong kho:
xioo : 10 = 50 (tấn)
Tổng sô' gạo cúa kho nếu sô' gạo nếp chiếm 25% sô' gạo trong kho:
X 100 : 25 - 20 (tấn)
Đáp sô: a) 50 tân b) 20 tâ'n