Giải toán lớp 5 Luyện tập

  • Luyện tập trang 1
  • Luyện tập trang 2
  • Luyện tập trang 3
LUYỆN TẬP
1. Một người mua 25 quyển vở, giá 3000 dồng một quyển thì vừa hết số tiền dang có. Cũng với sô tiền đố nêu mua vở với giá 1500 dồng một quyển thì người dó mua
dược bao nhiêu quyển vở?
Tóm tắt
3000đ/quyển: 25 quyển 1500đ/quyển: ... quyển?
Giải
Cách 1:
Số tiền mua 25 quyển loại 3000 đồng
1 quyển:
3000 X 25 = 75000 (đồng)
Mỗi quyển 1500 đồng thì người đó mua được sô' quyển vở:
75000 : 15 = 50 (quyển)
Đáp sô': 50 quyển
Cách 2:
1500 đồng kém 3000 đồng sô' lần:
3000 : 1500 = 2 (lần)
Mỗi quyển 1500 đồng thì người đó mua được sô' quyển vở:
25 X 2 = 50 (quyển)
Đáp số: 50 quyển
2. Một gia dinh gồm 3 người (bố, mẹ và một con). Bình quân thu nhập hàng tháng là 800000 dồng mỗi người. Nếu gia dinh dó có thêm một con nữa mà tổng thu nhập của gia dinh không thay dổi thì bỉnh quân thu nhập hàng tháng của mỗi người bị
giảm di bao nhiêu tiền?
Tóm tắt
Giải
người: 800000 đồng
người: ... đồng?
Giảm:	... đồng?
• Cách 1:
Sô' tiền thu nhập hàng tháng của gia đình:
800000 X 3 = 2400000 (đồng)
Nếu có thêm 1 người thì bình quân thu nhập hàng tháng của mỗi người ở gia đình đó là:
2400000 : 4 = 600000 (đồng)
Bình quân thu nhập hàng tháng của mỗi người bị giảm là:
800000 - 600000 = 200000 (đồng)
Đáp sô': 200000 đồng
• Cách 2:
người so với 3 người gấp số lần:
...
: 3 = -£■ (lần)
3
Nếu có thêm 1 người thì bình quân thu nhập hàng tháng của mỗi người là:
800000 : ị = 600000(đồng)
3
Bình quân thu nhập hàng tháng của mỗi người bị giảm là:
800000 - 600000 = 200000 (đồng)
Đáp sô': 200000 dồng
Một dội 10 người trong một ngày dào dược 35m mương. Người ta bố sung thêm 20 người nữa cùng dào thì trong một ngày dào được bao nhiêu mét mương? (Mức dào của mỗi người như nhau).
Tóm tắt
10 người: 35m 30 người: ... m?
Giải
Cách 1:
Bổ sung 20 người thì đội có sô' người:
20 + 10 = 30 (người)
30 người gâ'p 10 người sô' lần:
30 : 10 = 3 (lần)
Sau khi bổ sung thì mỗi ngày đội đó đào được:
35 X 3 = 105 (m)
Đáp sô': 105m
• Cách 2:
20 người gâ'p 10 người sô' lần:
20 : 10 = 2 (lần)
Sô' mét mương 20 người đào trong 1 ngày:
35 X 2 = 70 (m)
Vậy khi bổ sung 20 người thì mỗi ngày đội đó đào được:
35 + 70 = 105 (m)
Đáp số: 105m
Một xe tải chỉ có thế' chở dược 300 bao gạo, mỗi bao 50kg. Nêu chất lên xe dó loại bao gạo 75kg thì xe chở dược nhiều nhất bao nhiêu bao?
Tóm tắt
50kg: 300 bao 75kg: ... bao?
Giải
Cách 1:
Khôi lượng gạo xe tải có thể chở được:
50 X 300 = 15000 (kg)
Nếu mỗi bao 75kg thì xe có thể chở được số bao là:
15000 : 75 = 200 (bao)
Đáp sô': 200 bao
• Cách 2:
75kg so với 50kg gấp sô' lần:
Đáp số: 200 bao