Giải toán lớp 5 Hỗn số (tiếp theo)

  • Hỗn số (tiếp theo) trang 1
  • Hỗn số (tiếp theo) trang 2
§9. HON SO (tiếp theo)
KIẾN THỨC CẨN NHỚ
Có thể viết hỗn số thành một phân sô’ có:
Tử sô’ bằng phần nguyên nhân với mẫu sô' rồi cộng với tử sô’ ở phần phân số.
Mầu sô' bằng mẫu sô' ở phần phân sô'.
HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP
1. Chuyển các hỗn số sau thành phân số: 2~;
2x3 + 1	7
-	3	- 3’
„5	9x7+5	68
7	7	7
Giải
4x5 + 2	22
4f = ^5
_3_ _ 10x10 + 3 _ 1 10" 10
1 _ 3x4 + 1 _ 13 3 4 "	4	- 4
103
10
Chuyển các hỗn sô' thành phân số rồi thực hiện phép tính (theo mẫu):
a) 2Ị- + 4Ỉ- 3	3
b) 9^ + 5^ 7	7
c) 10^- -4-^- 10 10
Mầu: a) 2
i 4I-Z í-lỉ-20 3	3	3	33
n2	3 65 38 103
b) 9 —+ 5 £- = -^- + -77- = -^- 7	7	7	7	7
c) 10-^--4-Ị- 10 10
a) 2^x5- 3	4
2	1
b) 3^x2^
5	7
8~:2^- 6 2
Giải
103	47 _ 56 _ 28
’ĩõ’ ■ ĩõ “ ĩõ ” T
Chuyển các hỗn số thành phân số rồi thực hiện phép tính (theo mẫu):
o 1 .. C 1 _ 7 „ 21	49
Mâu: a) 2—x5— = -ỹx — = —
Giải
hì A „1 17 15 255 51
3—x2— = — x — = —— = —
5	7	5	7	35	7
gi- 2-- ——X-- —- — c 6	2 - 6 ' 2~ 6 x 5 ” 30 ~ 15