Giải toán lớp 5 Luyện tập

  • Luyện tập trang 1
  • Luyện tập trang 2
LUYỆN TẬP
a) Viết các sổ do sau dưới dạng sô' do có dơn vị là mét vuông (theo mẫu):
6m2 35dm2;	8m2 27dm2;	16m2 9dm2;	26dm2
Mầu: 6m2 35dm2 = 6m2 + m2 = 6 m2 100 100
b) Viết các số do sau dưới dạng số do có dơn vị là dề-xi-mét vuông:
4dm2 65cm2;
95cm2;
Giải
102dm2 8cm'
8m2 27dm2 = 8m2 + ——
2 o 27	2
111 = 8 —— m
100
100
16m2 9dm2 = 16m2 + -^-m2.= 16—m2 100 100
2 26 2 26dm2 = m2
100
4dm2 65cm2 = 4dm2 + -^-dm2 = 4-^|-dm2 100 100
95cm2 = dm2 100
102dm2 8cm2 = 102dm2 + -f-dm2 = 102-^-dm2 100 100
Khoanh vào chữ dặt trước câu trả lời đúng: 3cm2 5mm2 = ... mm2
Số thích hợp dể viết vào chỗ chấm là: A. 35	B. 305 c. 350	D. 3500
Giải
Câu B. (Vì 3cm2 5mm2 = 305nnn2).
Diễn dấu thích hợp (>, <, =) vào chỗ chấm:
2dm2 7cm2
... 207cm2
3m2 48dm2
... 4m2
300mm2
... 2cm2 89mm2
Giải
Glkm2
... GlOhm2
2dm2 7cm2
= 207cm2
3m2 48dm2
< 4m2
300mm2
> 2cm2 89mm2
61km2
> 610hm2
(Giải thích:
2cm2 89mm2 - 289mnì2;
4zn2 = 400dm2;
61km2 = 6100hrtì2;
3m2 48dni2
= 348dm2)
Dể lát nền một căn phòng, người ta dã dùng vừa hết 150 viên gạch hình vuông có cạnh 40cm. Hỏi căn phòng dó có diện tích bao nhiêu mét vuông, biết diện tích phần mạch vữa không dáng kể?
Giải
Diện tích 1 viên gạch hình vuông:
40 X 40 = 1600 (cm2)
Diện tích căn phòng:.
1600 X 150 = 240000 (cm2)
240000cm2 = 24m2
Đáp sô': 24m2