Giải toán lớp 5 Viết các số đo diện tích dưới dạng số thập phân

  • Viết các số đo diện tích dưới dạng số thập phân trang 1
  • Viết các số đo diện tích dưới dạng số thập phân trang 2
§8. VIẾT CÁC SỐ ĐO DIỆN TÍCH
DƯỚI DẠNG SỐ THẬP PHẢN
b) 17dm2 23cm2 = ... dm2 d) 2cm2 5mm2 = ... cm2
b) 17dm2 23cm2 = 17,23dm2 d) 2cm2 5mm2 = 2,05cm2
5000m2 = ... ha
15ha = ... km2
5000m2 = 0,5ha
15ha = 0,15km2
Viết số thập phân thích hợp vào chồ chấm, a) 56dm2 = ... m2
23cm2 = ... dm2
Giải
56dm2 = 0,56m2
23cm2 = 0,23dm2
Viết số thập phân thích hợp vào chồ chấm, a) 1654m2 = ... ha
c) lha = ... hm2
Giải
1654m2 = 0,1654ha
lha = 0,01km2
b) 16,5m2 = ... m2 ... dm2 d) 7,6256ha = ... m2
Viết số thích hợp vào chỗ chấm: a) 5,34hm2 = ... ha c) 6,5km2 = ... ha
Giải
a) 5,34km2 = 534ha c) 6,5km2 = 650ha
b) 16,5m2	= 16m2 50dm2
7,6256ha = 76256m2