Giải toán lớp 5 Luyện tập

  • Luyện tập trang 1
LUYỆN TẬP
b) 30% - 16% c) 14,2% X 4
112,5% - 13% = 99,5%
60% : 5 = 12%
Giải
b) 30% - 16% = 14% d)216% : 8 = 27%
d) 216%: 8
Tính (theo mẫu): a) 27,5% + 38% Mầu:	6% + 15% = 21%
14,2% X 3 = 42,6%
a) 27,5% + 38% = 65,5%
14,2% X 4 = 56,8%
Theo kế hoạch, năm vừa qua thôn Hòa An phải trồng 20ha ngô. Dên hết tháng 9, thôn Hòa An trồng du'tfc 18ha và hết năm trồng dược 23,5ha ngô. Hỏi:
Dến hết tháng 9, thôn Hòa An dã thực hiện dược bao nhiêu phẩn trăm kê hoạch cả nămĩ
Hết năm thôn Hòa An dã thực hiện dược bao nhiêu phẩn trăm và vu'ựt mức kê hoạch cả năm bao nhiêu phần trăm?
Giải
So với kế hoạch năm, đến tháng 9 thôn Hòa An thực hiện được số phần trăm là:
18 : 20 = 0,9 0,9 = 90%
So với kê hoạch năm, hết năm thôn Hòa An đã thực hiện được sô' phần trăm là:
: 20 = 1,175 1,175 = 117,5%
Sô' phần trăm vượt mức kê hoạch cá năm là:
117,5% - 100% = 17,5%
Dáp số: a) 90%; b) 117,5%;	17,5%
Aíộí người bỏ ra 42000 dồng tiền vốn mua rau. Sau khi bán hêt sô rau, người dó thu dược 52500 dồng. Hỏi:
Tiền bán rau bằng bao nhiêu phần trăm tiền vòn?
Người dó dã lãi bao nhiêu phần trăm?
Giải
So với tiền vốn, tiền bán rau chiếm:
52500 : 42000 = 1,25
= 125%
Sô' phần trăm tiền lãi:
125% - 100% = 25%
Đáp sô': a) 125%; b) 25%