Giải toán lớp 5 Diện tích hình tam giác

  • Diện tích hình tam giác trang 1
  • Diện tích hình tam giác trang 2
§2. DIỆN TÍCH HÌNH TAM GIÁC
KIẾN THỨC CẨN NHỚ
Muốn tính diện tích hình tam giác ta lấy độ
dài đáy nhân với chiều cao (cùng một đơn vị
đo) rồi chia cho 2.
s=
2
(S là diện tích, a là độ dài đáy, h là chiều cao)
HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP
1. Tính diện tích hình tam giác có: a) Dộ dài đáy là 8cm và chiều cao là 6cm.
Tóm tắt
a: 8cm h: 6cm
s = ... cm2
a: 2,3dm h: l,2dm
s = ... dm2?
b) Độ dài đáy là 2,3dm và chiều cao là l,2dm.
Giải
a) Diện tích hình tam giác:
8x6
= 24 (cm2)
b) Diện tích tam giác:
2,3 X 1,2
= 1,38 (dm2)
Đáp số: a) 24cm2 ; b) l,38dm2
h: 24dm = 2,4m s = ... m2
a: 42,5m h: 5,2dm s = ... m2?
Diện tích hình tam giác: s =	= 6 (m2)
b)
Diện tích tam giác: 42,5x5,2
= 110,5 (m2)
Đáp số: a) 6m2 ; b) 110,5m2
2. Tính diện tích hình tam giác có: a) Dộ dài đáy là 5m và chiều cao là 24dm.
b) Dộ dài đáy là 42,5m và chiều cao là 5,2m.
Giải
a)