Giải toán lớp 5 Ôn tập: Phép cộng và phép trừ hai phân số

  • Ôn tập: Phép cộng và phép trừ hai phân số trang 1
  • Ôn tập: Phép cộng và phép trừ hai phân số trang 2
§6. ÔN TẬP PHÉP CỘNG VÀ PHÉP TRỪ HAI PHÂN số
KIẾN THỨC CẦN NHỚ
Muốn cộng (hoặc trừ) hai phân số cùng mẫu số, ta cộng (hoặc trừ) hai tử sô với nhau và giữ nguyên mẫu sô'.
. 434+37.	4 3 4-3 1
Giải
.,6	5	48	35
a)	—	+ — =	— + —
7	8	56	56
1	,5	3	10
4	6	12	12
83
56
13
12
20 26
3	3	24	15
5	8 ” 40	40
d)
_8	3_
18 18
40
_5_
18
,	1	5	6	20	26	13
hoặc — + — = — + —-■= — = —r 4	6	24	24	24	12
24 _ _9_ _ 15 _5_^ 54	54 ” 54 ” 187
s 4 1	24 9	15
hoặc	=
k 9 6
2. Tính: a) 3
b) 4-'-
c) 1
(2 1
Giải
a) 3 +
c) HK
15 + 15
11
15
4	5
7	1	7
15 _ỊỊ 15	15 - 15
b) 4 -
28
7
23
7
3. Một hộp bóng có -- sô bóng màu dỏ, — số bóng màu xanh, còn lại là bóng màu 2	3
vàng. Tìm phân số chí số bóng màu vùng.
Giải
Phân sô' chỉ sô' bóng màu đỏ và màu xanh:
1 _ 5 , ... .	,
ẳ 3	6 (s6 bÓng)
Phàn số chỉ sô bóng màu vàng:
— - — = — (sô bóng) 6 6 6
Có thể giải gọn:
Đáp số: — số bóng
Phân số chỉ sô' bóng màu vàng:
- fị +	= 4 (số bóng)
(2	3/	6
Đáp số:	số bóng