Giải toán lớp 5 Luyện tập

  • Luyện tập trang 1
  • Luyện tập trang 2
' LUYỆN TẬP
1. Dặt tính rồi tính: a) 67,2 : 7	b) 3,44 : 4
Giải 7
a) 67,2 42 0
c) 42,7 07
0
9,6
6,1
c) 42,7: 7
b) 3,44 34
24
0
d) 46,827 18
027
0
d) 46,827: 9
0,86
5,203
Tìm số dư của phép chia sau:
21
2,05
43,19
119
14
Giải
Sô' dư của 43,19 cho 21 là 0,14. (Giải thick: 43,19 = 2,05 X 21 + 0,14)
Dặt tính rồi tính: a) 26,5 : 25	b) 12,24 : 20
Chú ý:	Khi chia số thập phân cho số tự nhiên mà còn dư, ta có thể chia tiếp
bằng cách: viết thêm chữ số 0 vào bên phải số dư rồi tiếp tục chia.
Chẳng hạn:
4,26
a) 26,5
25
hoặc 26,5
25
b) 12,24
15
1,06
0150
1,06
122
150
00
024
21,3
13
30
0
Giải
20
0,612
0
040
0
Tóm tắt
8 bao: 243,2kg 12 bao: ... kg?
Có 8 bao gạo cân nặng 243,2hg. Hỏi 12 bao gạo như thế căn nặng bao nhiêu ki-lô-gam?
Giải
Một bao gạo cân nặng:
243,2 : 8 = 30,4 (kg)
12 bao gạo cân nặng:
30,4 X 12 = 364,8 (kg)
Đáp số: 364,8kg