Giải toán lớp 5 Luyện tập

  • Luyện tập trang 1
  • Luyện tập trang 2
LUYỆN TẶP
Liên dội trường Hòa Bình thu gom dược 1 tấn 300kg giấy vụn. Liên dội trường Hoàng Diệu thu gom dược 2 tấn 700kg giấy vụn. Biết rằng cứ 2 tấn giấy vụn thì sản xuất dược 50000 cuốn vở học sinh. Hỏi từ số giấy vụn mà củ hai trường dã thu gom dược, có thể sản xuất dược bao nhiêu cuốn vở học sinh?
Giải
Tóm tắt
2 tấn: 50000 cuốn 4 tấn: ... CUỐÌ1?
tấn 300kg - 1300kg
tẩn 700kg = 2700kg
Khối lượng giấy vụn cả hai trường thu gom được là:
1300 + 2700 = 4000 (kg)
4000 kg = 4 tấn
4 tấn gấp 2 tấn sô’ lần:
4:2 = 2 (lần)
Sô’ cuô’n vở học sinh có thế’ sản xuâ’t được từ sô’ giây vụn của cả hai trường là:
50000 X 2 = 100000 (cuốn vở)
Đáp số: 100000 cuốn vở
Một con chim sâu cân nặng GOg. Một con dà diếu căn nặng 120kg. Hỏi con dà diếu nặng gấp bao nhiêu lẩn con chim sâu?
Giải
120kg = 120000g
Số lần con đà điểu nặng gâ’p con chim sâu:
Đáp sô’: 2000 lần B 6m c 7m E
14m
120000 : 60 = 2000 (lần)
Tính diện tích của mảnh đất có hích thưổc theo hình vẽ bên (được tạo bởi hỉnh chữ nhật ABCD và hình vuông CEMN).
Giải
Diện tích hình vuông CEMN:
X 7 = 49 (m2)
Diện tích hình chữ nhật ABCD:
X 14 = 84 (m2)
Diện tích mảnh đất:
49 + 84 = 133 (m2)
Đáp số: 133m2
Hãy vẽ một hình chữ nhật có cùng diện tích với hình chữ nhật ABCD nhưng có các hích thước khác với các kích thước của hình chữ nhật ABCD.
Giải
Nhận xét: Diện tích ABCD = 3 X 4 = 12 (cm2)
Ta có: 12 = 2 X 6 (hl)
= 1 X 12 (h2)
E	6cm
2cm
12cm
(hl)
lcm