Giải toán lớp 5 Ôn tập: Tính chất cơ bản của phân số

  • Ôn tập: Tính chất cơ bản của phân số trang 1
  • Ôn tập: Tính chất cơ bản của phân số trang 2
§2. ÔN TẬP TÍNH CHẤT cơ BẢN CỦA PHÂN số
KIẾN THỨC CẦN NHỚ
TÍNH CHẤT Cơ BẢN CỦA PHÂN số:
Nếu nhân cà tử sô' và mẫu sô' của một phân sô' với cùng một sô' tự nhiên khác 0 thì được một phân sô' bằng phân sô' đã cho.
Nếu chia hết cả tử số và mẫu sô' của một phân sô' cho cùng một số tự nhiên khác 0 thì được một phân số bằng phân sô' đã cho.
.7..	5	5 X 3 15
Ví dụ 1:	— = -—- = —
6	6 X 3	18
Ghi chú: Nên xem lại các dâ'u hiệu chia hết cho 2; 3; 4; 5; 9.
Giải
2 12
40
4
12
20
12
12 : 6 _ 2
5	30
100 ’
7 '
21 ”
35 ’
30
30 : 6	5
12 _ 12 :
3 _ 4 .
20
20 :
5 4
40
40:20
21 " 21:
3	7 ’
35’7
35:
5 7’
100
’ 100 : 20
2
12
40
4
12 20
Vây:
và — =
	 = 	
5
30
100’
7
21	35
Giải
2
5
2. Quy dồng mẫu 8Ô các phân số: a) — vù — 3	8
..	1 ..A	7
b) — và — 4	12
c)
3
và — 8
Giải
Lấy tích 3 X 8 = 24 là MSC, ta có:
2x 8	16	5	5x3
~ 3 X 8 - 24 ’
kì 1
b) — và —-
12
8	8x3
15
24
Chọn 12 làm MSC (vì 12 chia hết cho 4).
1x3
4x3
12
c)
3
và — 6 8
Chọn 24 làm MSC, ta có:
_ 5 X 4 _ 20
- 6 X 4 - 24 ’
3x3
8x3
_9_
24
(Có thể chọn tích 6 X 8 = 48 làm MSC).
3. Tìm các phân số bằng nhau trong các phân số dưới dây:
2_
5'
30’
20 35 ’
40
100