Giải toán lớp 5 Luyện tập chung

  • Luyện tập chung trang 1
  • Luyện tập chung trang 2
LUYỆN TẬP CHUNG
Chuyển các phân sô thập phân sau thành sô' thÍỊp phân, rồi dọc các sô' thập phân dó:
a)
a)
b)
c)
d)
127
~ĩõ~
127
10
65
100
2005
1000
8
1000
b>™-
. 2005 c)
100
1000
Giải
= 12,7
đọc là:
mười hai phẩy bảy
= 0,65
đọc là:
không phẩy sáu mươi lăm
= 2,005
đọc là:
hai phẩy không không năm
= 0,008
đọc là:
không phẩy không không tám
d)
1000
Trong các số do độ dài dưởi dây, những sô' nào bằng ll,02hm?
ll,20km	b) ll,020km	c) llkm 20m	d) 11020m
Giải
11,020km c) llkm 20m = 11,020km	d) 11020m = 11,020km
Viết 8ố thập phân thích hợp vào chò chấm: a) 4m 85cm = ... m b) 72ha = ... km2
Giải
4m 85cm = 4,85m	b) 72ha = 0,72km2
Mua 12 hộp dẻ dùng học Toán hết 180000 dồng. Hỏi mua 36 hộp dồ dùng học Toán như thê' hết bao nhiêu tiền?
Giải
Tóm tắt
12 hộp: 180000 đồng 36 hộp: ... đồng?
Cách 1:
hộp gấp 12 hộp sô' lần:
36 : 12 = 3 (lần)
Tiền mua 36 hộp đồ dùng học Toán là: 180000 X 3 = 540000(đồng)
Đáp số: 540000 dồng
• Cách 2:
Giá tiền 1 hộp đồ dùng học Toán:
180000 : 12 = 15000 (đồng)
Tiền mua 36 hộp đồ dùng học Toán là: 15000 X 36 = 540000(đồng)
Đáp số: 540000 đồng