Giải toán lớp 5 Luyện tập

  • Luyện tập trang 1
  • Luyện tập trang 2
LUYỆN TẬP
1. Chuyển các hỗn sô thành phân số: 2—;
5
5ị;
12-
10
Giải
2x5 + 3	13
3 _ 9x8 + 3 _ 75 8 - 8 ”8
5
12
4	5x9 + 4	49
9	9	9
7	12x10 + 7	127
10 ■ 10 “ 10
X	'	Ớ	Ỡ
2. So sánh các hổn số: a) 3— và 2 — 10 10
4	ữ
b) 3 — và 3 4-
10	10
5 — và 2 — 10 10
.	4	. ~ 2
3 4- và 3=- 10	5
Giải
10 10 10 10
39	29
Ta có:	77— >	7-7-
10 10
9
nên	3 777 > 27-7
10
W3± = |i;3± = ^ 10 10 10 10
Ta có:
nên
39
10 < 10
3±<3A 10 10
29
10 10
nên 5
4
„4	„2
nên 3-7-= 3-7 10	5
Nhận xét: Để rút ra kết luận cho nhanh, ta có thể so sánh hai phần
nguyên trước, nếu phần nguyên lớn hơn thì hỗn số dó lớn hơn. Nếu phần nguyên bằng nhau thì ta so sánh hai phàn số kem theo, hỗn số nào có phần phân số kèm theo lớn hơn thì lớn hơn.
9
Ví dụ: Vì 3 > 2 nên 3 -7- > 2 77-
10
b) 2^-lỉ- 3	7
*ĩ 2 .X1
c 2 3 5 4
3. Chuyên các hỏn số thành phân số rồi thực hiện phép tính:
Giải