Giải toán lớp 5 Luyện tập chung

  • Luyện tập chung trang 1
  • Luyện tập chung trang 2
  • Luyện tập chung trang 3
LUYỆN TẬP CHUNG
Một lớp học có 28 học sình, trong dó số em nam bằng -- sô em nữ. Hỏi lớp học dó 5
có bao nhiêu em nữ, bao nhiêu em nam?
Giải
Ta có sơ đồ:
?
28 học sinh
Nam: ph—I—hq
Nữ:	k-—I	1	1	1—-yi
?
Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là:
2 + 5 = 7 (phần)
Sô' học sinh nam:
28 : 7 X 2 = 8 (em)
Sô' học sinh nữ:
28 - 8 = 20 (em)
Đáp số: 8 em nam 20 em nữ
Tinh chu vi một mảnh đất hình chữ nhật, biết chiều dài gấp 2 lần chiêu rộng và hơn chiều rộng 15m.
Giải
Ta có sơ đồ:
Rộng: I	1
lõm
Dài:	I	
Theo sơ đồ, hiệu sô' phần bằng nhau là:
2-1 = 1 (phần)
Chiều rộng mảnh đất:
15 : 1 = 15 (m)
Chiều dài mảnh đâ't:
15 X 2 = 30 (m)
Chu vi mảnh đất hình chữ nhật:
(15 + 30) X 2 = 90 (m)
Đáp số: 90m
Một ôtô cứ đi lOOhm thì tiêu thụ hết 121 xăng. Nếu ôtô dó dã di quãng dường 50km thì tiêu thụ hết bao nhiêu lít xăng?
Tóm tắt
100km: 12/ 50km: .. /?
Giải
50km kém 100km sô' lần:
100 : 50 = 2 (lần)
Đi 50km thì tiêu thụ hết sô' lít xăng: 12 : 2 = 6 (/)
Đáp số: 61
Theo dự dịnh, một xưởng mộc phải làm trong 30 ngày, mỗi ngày dóng dược 12 bộ bàn ghê thì mới hoàn thành kế hoạch. Do cải tiến kĩ thuật nên mỗi ngày xưởng đó đóng dược 18 bộ bàn ghế. Hỏi xưởng mộc làm trong bao nhiêu ngày thì hoàn thành kế hoạch?
Tóm tắt
12 bộ/ngày: 30 ngày 18 bộ/ngày: ... ngày?
Giải
Cách 1:
Sô' bộ bàn ghế đóng trong 30 ngày là:
12 X 30 = 360 (bộ)
Mỗi ngày đóng 18 bộ thì làm xong kê' hoạch mất sô' ngày:
360 : 18 = 20 (ngày)
Đáp số: 20 ngày
• Cách 2:
18 bộ bàn ghế gap 12 bộ số lần:
o q
18 : 12 = I (lần)
12 2
Mỗi ngày đóng 18 bộ thì làm xong kế hoạch mất số ngày:
3
30 : -^ = 20 (ngày)
2
Đáp số: 20 ngày