Giải toán lớp 5 Ôn tập và bổ sung về giải toán

  • Ôn tập và bổ sung về giải toán trang 1
  • Ôn tập và bổ sung về giải toán trang 2
§10. ÔN TẬP VÀ BỔ SUNG VE GIẢI TOÁN
Mua 5m vái hết 80000 dồng. Hỏi mua 7m vải dó hết bao nhiêu tiên?
Tóm tắt
5m:	80000 đồng
7m:	... đồng?
Giải
Giá tiền mua 1 mét vải là:
80000 : 5 = 16000(đồng)
Số tiền mua 7 mét vải là:
16000 X 7 = 112000 (đồng)
Đáp số: 112000 dồng
Tóm tắt
3 ngày: 1200 cây thông 12 ngày: ... cây?
Giải
Một dội trồng rừng trung bình cứ 3 ngày trồng dược 1200 cây thông. Hỏi trong 12 ngày dội dó trồng dược bao nhiêu cây thông?
Cách 1:
Sô” cây thông 1 ngày đội trồng được: 1200 : 3 = 400 (cây)
Số cây thông 12 ngày đội trồng được: 400 X 12 = 4800 (cây)
Đáp số: 4800 cây
Cách 2:
12 ngày gấp 3 ngày sô” lần:
12 : 3 = 4 (lần)
Trong 12 ngày đội trồng sô” cây thông là: 1200 X 4 = 4800 (cây)
Đáp sô”: 4800 cây
3. Số dân ở một xã hiện nay có 4000 người.
Với mức tăng hàng năm là cứ 1000 người thì tăng thêm 21 người, hãy tính xem một năm sau số dân của xã đó tăng thêm bao nhiêu người.
Nếu hạ mức tăng hàng năm xuống là cứ 1000 người chỉ tăng thêm 15 người, thì sau một năm số dân của xã đó tăng thêm bao nhiêu người?
Tóm tắt 1
1000 người: tăng 21 người 4000 người: ... người?
Tóm tắt 2
1000 người: tăng 15 người 4000 người: ... người?
Giải
4000 người gấp 1000 người số lần:
4000 : 1000 = 4 (lần)
Sau 1 năm số dân xã đó tăng là:
21 X 4 = 84 (người)
Nếu hạ mức tăng dân sô' thì sau 1 năm số dân xã đó tăng:
15 X 4 = 60 (người)
Đáp số: a) 84 người
b) 60 người