Giải toán lớp 5 Luyện tập chung

  • Luyện tập chung trang 1
  • Luyện tập chung trang 2
LUYỆN TẬP CHUNG
1. a) 1 gấp bao nhiều lăn —■ ỉ 10
b) — gấp bao nhiêu lần ? 10 100
c)
— gấp bao nhiêu lần —-— ?
100
1000
Giải
a) 1 gấp số lần:
1 : -- = 10 ilần) 10
u> 1 - 1
0) — gap ——- sô lân:
10 100
“ : —— = 10 (lần 10 100
c) gấp - - _. SÔ lần: 100 1000
100 ' 1000
= 10 (lần)
Đáp Số: a) 10 lần
10 lần
10 lần
2. Tìm x: a) X +
. „ :l~ 9
c) X X — - —
4	20
Giải
a) X +
, , 2 b) X - —
5
X
1 2 "25
X
X
5	4
X
X
- ĨÕ”ĨÕ.
1
X
,	3
c) X X —
10
9
d) X
4
X
20
9 3
X
X
X
20 : 4
9	4
20 x 3
_ 3 ■ 5
X
_ 2 7
" 7 + 5 _ 10	14
~ 35 + 35
35
= 14
= 14 X ị 7
= 2
Một vòi nước chảy vào bê. Giờ dầu chay vào dược bẽ, giờ thứ hai chảy vào dược
15
— bẽ. Hói trung bình mỗi giờ vòi nước dó cháy vào dược bao nhiêu phần của bê?
5
Giải
Phân sô chỉ sô nước 2 giờ vòi nước chảy vào bể được là:
2	1	1 ,U!?>
15 5 3
Trung bình mồi giờ vòi nước chảy được là:
ị: 2 = ị (bể)
6
Đáp số: 4 bể 6
Trước dãy mua 5m vái phái trú 60000 dồng, lliện nay giá bủn mồi mét vái dã giám 2000 dồng. Hói với 60000 dồng, hiện nay có thê mua dưực bao nhiêu mét vái như thê?
Giải
Giá tiền 1 mét vải lúc trước là:
60000 : 5 = 12000(đồng)
Giá tiền 1 mét vái lúc sau là:
12000 - 2000 = 10000 (đồng)
Hiện nay có thế mua được sô' mét vải là:
60000 : 10000 = 6 (m)
Đáp số: 6tn