Giải toán lớp 5 Cộng hai số thập phân

  • Cộng hai số thập phân trang 1
II. CÁC PHÉP TÍNH VỚI SỐ THẬP PHÂN
PHÉP CỘNG
§9. CỘNG HAI SỐ THẬP PHÂN
KIẾN THỨC CẦN NHỚ
Muôn cộng hai số thập phân ta làm như sau:
Viêt sô hạng này dưới sô hạng kia sao cho các chữ sô ở cùng một hàng đặt thẳng cột với nhau.
Cộng như cộng các số tự nhiên.
Viết dấu phẩy ở tống thẳng cột với các dấu phẩy của các số hạng.
HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP
1. Tính:
a)
58.2
24.3
b)	19,36
+	4,08
c)
75,8
249,19
d)	0,995
+ 0,868
a)
58.2
 82,5
b)
Giải
19,36 c) 4,08
75,8
249,19
d) 0,995 + 0,868
23,44
324,99
2. Dặt tính rồi tính: a) 7,8 + 9,6
7,8
a)
b) 34,82 + 9,75
Giải
b)
1,863
c) 57,648 + 35,37
9,6
17,4
Vậy: 7,8 + 9,6 = 17,4
c)
34;S2 +	9,75
44,57
Vậy: 34,82 + 9,75 = 44,57 57,648
+ 35,37
93,018
Vậy: 57,648 + 35,37 = 93,018
3. Nam cân nặng 32,6hg. Tiên căn nặng hơn Nam 4,8hg. Hỏi Tiến cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?
Giải
Tiến cân nặng:
32,6 + 4,8 = 37,4 (kg)
Đáp số: 37,4hg