Giải toán lớp 5 So sánh hai số thập phân

  • So sánh hai số thập phân trang 1
§5. SO SÁNH SỐ THẬP PHÂN
KIẾN THỨC CẦN NHỚ
Muốn so sánh hai sô' thập phân, ta có thể làm như sau:
So sánh các phần nguyên của hai sô' đó như so sánh hai sô' tự nhiên, sô' thập phân nào có phần nguyên lớn hơn thì sô' đó lớn hơn.
Nếu phần nguyên của hai sô' đó bằng nhau thì so sánh phần thập phân, lần lượt từ hàng phần mười, hàng phần trăm, hàng phần nghìn,...; đến cùng một hàng nào đó, sô' thập phân nào có chữ sô' ở hàng tương ứng lớn hơn thì sô' đó lớn hơn.
Nếu phần nguyên và phần thập phân của hai sô' đó bằng nhau thì hai sô' đó bằng nhau.
HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP
So sánh hai sô thập phân: a) 48,97 và 51,02; b) 96,4 và 96,38; c) 0,7 vù 0,65
Giải
48,97 96,38;	c) 0,7 > 0,65
Viết các số sau theo thứ tự từ bé đến lớn: 6,375;	9,01;	8,72;	6,735; 7,19
Giải
Các sô' sau được viết theo thứ tự từ bé đến lớn: