Giải toán lớp 5 Ôn tập: So sánh hai phân số

  • Ôn tập: So sánh hai phân số trang 1
§3. ÔN TẬP SO SÁNH HAI PHÂN số
KIẾN THỨC CẦN NHỚ
Trong hai phân số có cùng mẫu số:
Phân số nào có tử số bé hơn thì bé hơn.
Phân số nào có tử số lớn hơn thì lớn hơn.
Nếu tử số bằng nhau thì hai phân số dó bằng nhau.
Muôn so sánh hai phân số khác mẫu số, ta có thể quy đồng mẫu sô’ hai phân số đó rồi so sánh các tử sô’ của chúng.
HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP
1.
Diên dấu thích hợp (>,
4_ 6_	6
11 11	7
<, =) vào chỗ trông:
Ị2_	ỈẼ.
' 14	17 '
20
27
Giải
^6 11 < 11;
2x4	8
- 3 X 4 ~ 12 ’
6 12 7 - 14 ’
_ 3x3 _ _9_
- 4 X 3 - 12
15	10 .
17 > 17 ’
™ Q ~	8 9 VA„. 2 . 3
Vì 8 —. Vậy: — < —
12	12	3	4
2. Viết các phân sô sau theo thứ tự từ bé dến lớn: a)
27_
18
7.3	5
2 ’ 4
Cách 1:
a) 8 - 1Ẽ Ẽ - 1Ẽ 11 a 9 ” 18 ’ 6 - 18 ’ 18
8	17
— < — < —T
9	18
b) - =
2	8 ’ 4	8 ’ 8
15	3
— < — <—■
2	8	4
Giải
Cách 2: