Giải toán lớp 5 Ôn tập: Bảng đơn vị đo độ dài

  • Ôn tập: Bảng đơn vị đo độ dài trang 1
  • Ôn tập: Bảng đơn vị đo độ dài trang 2
§12. ÔN TẬP BẢNG ĐƠN VỊ ĐO ĐỘ DÀI
KIẾN THỨC CẦN NHỚ
Hai đơn vị đo độ dài (khối lượng) liền nhau:
Đơn vị lớn gap 10 lần đơn vị bé.
Đơn vị bé bằng ---- đơn vị lớn.
HỨỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP
1. ’Việt cho dầy dủ bủng dơn vị do dộ dài sau:
Lớn hơn mét
Mét
Iìé hơn mét
km
hm
dam
m
dm
cm
mm
lm
= todm
= —dam to
Lớn hơn mét •
Mét
Bé hơn mét
km
hm
dam
m
dm
cm
mm
lkm
lhm
ldam
lm
ldm
lcm
lmm
= lOhm
= lOdam
=
10m
= 10dm •
= 10cm
= 10mm
= —km
10
=
— hm 10
= — dam
10
II
= —dm 10
1
= —cm 10
Giải
2. Viet sô' hoặc phân sô thích hợp vào chỗ chẩm:
c) lmm = ... cm lem = ... m ỉm = ... km
a) 135m = ... dm 342dm - ... cm 15cm = ... mm
b) 8300m = ... dam 4000m = ... hm 25000m = ... km
a) 135m = 1350dm
b) 8300m = 830dam
c) lmm ■
1
cm
7 ĩõ
342dm = 3420cm
4000m = 40hm
lcm =
1
m
100
15cm = 150mm
25000m = 25km
lm =
1
km
1000
Viết số thích hợp vào chồ
chấm: 4km !!7m = ... ni
354dm = ..
. m ...
dm
Sm 12cm = ... cm
3040m = ...
km ..
. m
Giải
4km 37m = 4037m
354dm
= 35m 4đm
8m 12cm = 812cm
3040m
= 3km 40m
Giải
4. Trên tuyến dường sắt Thống Nhất, quãng dường từ Hà Nội dến ỉ)ù Nẩng dài 791km, quãng dường lừ Đà Năng dến Thành phô' Hồ Chí Minh dùi hơn quãng dường dó 144km. Hói:
Hường sắt tư Hà Nẩng đến Thành phờ Há Chi Minh dài bao nhiêu ki-lô-mét?
Hường sát tư Hà Nội đên Thành phô Hồ Chí Mình dài bcu> nhiêu ki-lô-mét?
Giải
Đường sắt từ Đà Nẵng đến Thành phô Hồ Chí Minh dài:
791 + 144 = 935 (km)
Đường sắt từ Hà Nội đèn Thành phô Hồ Chí Minh dài:
791 + 935 = 1726 ikm)
Đáp số: a) 935km b) 1726km