Giải toán lớp 5 Sủ dụng máy tính bỏ túi để giải toán về tỉ số phần trăm

  • Sủ dụng máy tính bỏ túi để giải toán về tỉ số phần trăm trang 1
§25. sữ DỤNG MÁY TÍNH Bỏ TÚI
ĐỂ GIẢI TOÁN VỀ TỈ SỐ PHẦN TRĂM
Trong báng sau, cột cuối cùng ghi ti sô phần trăm cùa sô học sinh nữ và tổng số học sinh của một số trường. Hãy dùng máy tinh bó túi dẽ tính vù viết hét quá vào cột dó.
T'rường
Sô học sinh
Sô học sinh nữ
Ti sổ phần trăm học sinh nữ
.4/1 Hà
612
311
An Hái
578
294
An Dương
714
356
An Sơn
807
400
Giải
Trường
Sô’ học sinh
Sô học sinh nữ
Ti số phần trăm học sinh nữ
An Hà
612
311
311 : 612 = 0,5081... = 50,81%
An Hải
578
294
294 : 578 = 0,5086... = 50,86%
An Dương
714
356
356 : 714 = 0,4985... = 49,85%
An Sơn
807
400
400 : 807 = 0,4956... = 49,56%
Trung bình xay ỉ tạ thóc thì thu dược 691ig gạo, tức là li số phần trăm cùa gạo và thóc là 69%. Bàng máy tinh bó túi, hủy tính sô gạo thu dược khi xay thóc và viết vào bảng sau: 	
Thóc (kg)
100
150
125
110
88
Gạo (hg)
69
Giải
Thóc(kg)
100
150
125
110
88
Gạo (kg)
69
103,5
86,25
75,9
60,72
Với lãi suất tiêt kiệm 0,6% một thảng, cần gửi bao nhiêu tiền dể sau một tháng nhận dược sô tiền lãi là:
a) 30 000 dồng	b) 60 000 dồng	c) 90 000 dông
(Cho phép dùng máy tính bỏ túi).
Giải
Số’ tiền cần gửi là:
30 000 : 0,6 X 100 = 5 000 000 (đồng)
60 000 : 0,6 X 100 = 10 000 000 (đồng)
90 000 : 0,6 X 100 = 15 000 000 (đồng)
Đáp số: a) 5 000 000 dồng
10 000 000 dồng
15 000 000 dồng