Giải toán lớp 5 Luyện tập chung

  • Luyện tập chung trang 1
  • Luyện tập chung trang 2
LUYỆN TẬP CHUNG
Viết các sô' do sau dưới dạng số thập phân có dơn vị do là mét:
a) 3m 6dm	b) 4dm	c) 34m 5cm	d) 345ctn
Giải
3m 6dm = 3,6m	b) 4dm = 0,4m
c) 34m 5cm = 34,05m	d) 345cm = 3,45m
Viết số do thích hợp vào ô trông (theo mẫu):
Dơn vị đo là tấn
Dơn vị đo là ki-lô-gam
3,2 tân
3200kg
502kg
2,5 tân
21kg
Giải
Đơn vị đo là tấn
Đơn vị đo là ki-lô-gam
3,2 tấn
3200kg
0,502 tấn
502kg
2,5 tấn
2500kg
0,021 tấn
21kg
Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm:
a) 42dm 4cm = ... dm	b) 56cm 9mm = ... cm	c) 26m 2cm = ... m
Giải
42dm 4cm = 42,4dm	b) 56cm 9mm = 56,9cm c) 26m 2cm = 26,02m
Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm:
a) 3kg 5g = ... kg	b) 30g = ... hg	c) 1103g = ... hg
Giải
5.
a) 3kg 5g = 3,005kg
Viết sô thích hợp vào chỗ chấm:
Túi lê cân nặng:
a) ... kg;	b) ... g.
l,8kg
1800g
b) 30g = 0,03kg
Giải
c) 1103g = l,103kg