Giải toán lớp 5 Số thập phân bằng nhau

  • Số thập phân bằng nhau trang 1
§4. SÔ THẬP PHÂN BẰNG NHAU
KIẾN THỨC CẦN NHỚ
Nếu viết thêm chữ số 0 vào bên phải phần thập phân của một số thập phân thì được một số thập phân bằng nó.
Nếu một số thập phân có chữ số 0 ở tận cùng bên phải phần thập phân thì khi bỏ chữ số 0 đó đi, ta được một số thập phân bằng nó.
Ví dụ:	1,2 = 1,20 = 1,200 = 1,2000 = ...
Ngược lại: 3,5000 = 3,500 = 3,50 = 3,5
HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP
Bỏ các chữ sô 0 ở tận cùng bên phải phần thập phân dế có các số thập phân viết
04,9000;
35,020;
Giải
64,9000 = 64,9; 35,020 = 35,02;
3,0400
100,0100
3,0400 = 3,04 100,0100 = 100,01
dưới dạng gọn hơn: a) 7,800;
b) 2001,300;
7,800 = 7,8;
2001,300 = 2001,3;
Nhận xét:
Ta có:
Giải
0,100 = 0,10 = 0,1
0,100
100 _ 10 1000 - 100
10
2. Viết thêm các chữ số 0 bên phải phần thập phân của các số thập phân sau dây dế các phẩn thập phân của chúng có số chữ số bằng nhau (dêu có ba chữ số);
a) 5,612;
17,2;
480,59
b) 24,5;
80,01;
14,678
Giải
a) 5,612;
17,200;
480,590
b) 24,500;
80,010;
14,678
3. Khi viết sô' thập phân 0,100 dưới dạng phân số thập phân, bạn Lan viết: 0,100 =
/00 ; bạn Mỹ viết: 0,100 = ỉ b<?n Hùng viết: 0,100 = —1—. Ai viết dũng, ai viết 1000 100 100 sai? Tại sao?
Bạn Lan và bạn Mỹ viết đúng.
Bạn Hùng viết sai vì —= 0,01 * 0,100 100