Giải toán lớp 5 Nhân một số thập phân với một số thập phân

  • Nhân một số thập phân với một số thập phân trang 1
  • Nhân một số thập phân với một số thập phân trang 2
§14 NHÂNMỘT SỐ THẬP PHÂN VỚI MỘT SỐ THẬP PHÂN
	KIẾN THỨC CẮN NHỚ	
Muốn nhân một số thập phân với một sô' thập phân ta làm như sau:
Nhân như nhân các số tự nhiên.
Đếm xem trong phần thập phân của cả hai thừa số có bao nhiêu chữ số rối dùng dấu phẩy tách ở tích ra bấy nhiêu chữ sô' kể tư phải sang trái.
HƯỚNG DẦN GIẢI BÀI TẬP
1. Dặt tính rồi tinh: a) 25,8 X 1,5
a)
c)
25.8
X
1,5
1290
258
38,70
Vậy: 25,8 X 1,5 = 38,7 0,24 4,7
b) 16,25 X 6,7
Giải
b)
d)
168
96
c) 0,24 X 4,7 d) 7,826 X 4,5
16,25
X
6,7
11375
9750
108,875
Vậy: 16,25 X 6,7 = 108,875 7,826 4,5
39130
3Í304
35,2170
Vậy: 7,826 X 4,5 = 35,217
a
b
a X b
b X a
2,36
4,2
3,05
2,7
1,128
Vậy: 0,24 X 4,7 = 1,128 2. a) Tính rồi so sánh giá trị của a X b và b X a:
b) Viêt ngay hết quá tính: 4,34 X 3,6 = 15,624 3,6 x4,34 = ...
Giải
0,04 X16 = 144,64 16 x0,04 = ...
a)
a
b
a X b
b X a
2,36
4,2
2,36 X 4,2 = 9,912
4,2 X 2,36 = 9,912
3,05
2,7
3,05 X 2,7 = 8,235
2,7 X 3,05 = 8,235
9,912 = 9,912	8,235 = 8,235
(Nhận xét: a X b = b X a (tính giao hoán)).
4,34 X 3,6 = 15,624	9,04 X 16 = 144,64
X 4,34 = 15,624	16 X 9,04 = 144,64
Một vườn cây hình chữ nhặt có chiều dài 15,62m và chiều rộng 8,4m. Tính chu vi và diện tích vườn cãy dó.
Giải
Chu vi vườn cây là:
(15,62 + 8,4) X 2 = 48,04 (m)
Diện tích vườn cây:
15,62 X 8,4 = 131,208 (m2)
Đáp số: 48,04m; 131,208m2