Giải toán lớp 5 Chia một số tự nhiên cho một số thập phân

  • Chia một số tự nhiên cho một số thập phân trang 1
  • Chia một số tự nhiên cho một số thập phân trang 2
§18. CHIA MỘT SỐ Tự NHIÊN CHO MỘT sõ THẬP PHÂN
KIẾN THỨC CẦN NHỚ
Muôn chia một số tự nhiên cho một số thập phân ta làm như sau:
Đếm xem có bao nhiêu chữ số ở phần thập phân của số chia thì viết thêm vào bên phải số bị chia bấy nhiêu chữ số 0.
Bỏ dấu phẩy ở số chia rồi thực hiện chia như chia các sô’ tự nhiên.
Ví dụ:	1905 : 1,5
19050 40 105 000
1X5
1270
HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP
d) 2 : 12,5
b) 702: 7,2
Giải
a)
70
00
c) 90 00
3X5
4X5
b) 702 0 540
360
00
d)
20
200
0750
000
7X2
97,5
12x5
0,16
1. Đặt tính rồi tính: a) 7 : 3,5	b) 702 : 7,2	c) 9 : 4,5
2. Tính nhấm: a) 32 : 0,1 32 : 10
a) 32 : 0,1 = 320 32 : 10 = 3,2
b) 168 : 0,1 168 : 10 Giải
b) 168 : 0,1 = 1680 168 : 10 = 16,8
c) 934 : 0,01 934 : 100
c) 934 : 0,01 = 93400
934 : 100 = 9,34
3.
Một thanh sắt dài 0,8>n cân nặng 16kg. IIỎi một thanh sắt cùng loại dùi 0,18m cân nặng bao nhiêu ki-lô-gamĩ
Tóm tắt
0,8m: 16kg 0,18m: ... kg?
Giải
1 mét sắt cân nặng là:
16 : 0,8 = 20 (kg)
0,18m cân nặng là:
20 X 0,18 = 3,6 (kg)
Đáp số: 3,6hg