Giải toán lớp 5 Luyện tập

  • Luyện tập trang 1
LUYỆN TẬP
1. a) Tính rồi 80 sánh giá trị của (a X b) X c và a X (b X c):
a
b
c
(a X b) X c
a X (b X c)
2,5
3,1
0,6
1,6
4
2,5
4,8
2,5
1,3
Nhận xét:	Phép nhân các số thập phân có tinh chất két hạp: Khi nhăn một tích hai
sô' với số thứ ba ta có thế nhân sô thứ nhất với tích của hai số còn lại.
ta X b) X c = a X (b X c)
b) Tính bằng cách thuận tiện nhất: 9,65 X 0,4 X 2,5	7,38 X 1,25 X 80
0,25 x 40 X 9,84	34,3 X 5 X 0,4
Giải
a)
a
b
c
(a X b) X c
a X (b X c)
2,5
3,1
0,6
(2,5 X 3,1) X 0,6 = 7,75 X 0,6 = 4,65
2,5x(3,l X 0,6) = 2,5 X 1,86 = 4,65
1,6
4
2,5
(1,6 X 4) X 2,5 = 6,4 X 2,5 = 16
1,6 X (4 X 2,5) = 1,6 X 10 = 16
4,8
2,5
1,3
(4,8 X 2,5) X 1,3 = 12 X 1,3 = 15,6
4,8 X (2,5 X 1,3) = 4,8 X 3,25 = 15,6
b) 9,65 X 0,4 X 2,5 = 9,65 X (0,4 X 2,5) = 9,65 X 1 = 9,65
7,38 X 1,25 X 80 = 7,38 X (1,25 X 80) = 7,38 X 100 = 738 0,25 X 40 X 9,84 = 10 X 9,84 = 98,4 34,3 X 5 X 0,4 = 34,3 X 2 = 68,6
Tính: a) (28,7 + 34,5) X 2,4	b) 28,7 + 34,5 X 2,4
Giải
(28,7 + 34,5) X 2,4 = 63,2 X 2,4 = 151,68
28,7 + 34,5 X 2,4 = 28,7 + 82,8 = 111,5
Một người di xe đạp mỗi giờ di được 12,5km. Hỏi trong 2,5 giờ người dó di được bao nhiêu ki-lô-mét?
Giải
Trong 2,5 giờ người đi xe đạp đi được:
X 2,5 = 31,25 (km)