Giải toán lớp 5 Luyện tập

  • Luyện tập trang 1
  • Luyện tập trang 2
LUYỆN TẬP
1. Dặt tinh rồi tinh; a) 17,55 : 3,9 b) 0,603 : 0,09 c) 0,3068 : 0,26 d) 98,156 : 4,63
Giải
a) 17x5,5
19 5 0 0
c) 0x30,68
46
208
0
3X9
4,5
0x26
1,18
b) 0x60,3
6 3 0
d) 98x15,6
05 55 0926
000
0x09
6,7
4X63
21,2
2. Tìm x: a) X X 1,8 = 72
b) X x0,34 = 1,19 X 1,02
c) X X 1,36 = 4,76 X 4,08
Giải
a) XX 1,8 = 72
X = 72 : 1,8 X = 40
X X 1,36 = 4,76 X, 4,08 X X 1,36 = 19,4208
X = 19,4208 : 1,36 X = 14,28
3. Biết 5,21 dầu hỏa cân nặng 3,952kg. nặng 5,32kg?
Tóm tắt 3,952kg: 5,21 5,32kg: ... z?
b) X X 0,34 = 1,19 X 1,02 X X 0,34 = 1,2138
X = 1,2138 : 0,34 X = 3,57
ỏi có bao nhiêu lít dầu hỏa nếu chúng cân
Giải
1 lít dầu hỏa cân nặng:
3,952 : 5,2 = 0,76 (kg)
5,32kg dầu hỏa có sô’ lít:
5,32 : 0,76 = 7 (Z)
Đáp số: 71
Tìm số dư của phép chia 218:3,7 nếu chỉ lấy dến hai chữ số ờ phần thập phân của thương.
2180
330
340
070
33
3X7
58,91
Giải
Thương bằng 58,91 thì sô’ dư là 0,033