Giải toán lớp 5 Luyện tập

  • Luyện tập trang 1
  • Luyện tập trang 2
LUYỆN TẬP
a) Tính tỉ số phần trăm của hai sô 37 và 42.
b) Một tổ sản xuất làm dược 1200 săn phẩm, trong dó anh Ba làm dược 126 sản phám. Hỏi anh Ba làm dược bao nhiêu phần trăm sô sán phẩm của tố?
Giải
Tỉ sô' phần trăm của 37 và 42 là:
: 42 = 0,8809... = 88,09%
So với sô' sản phẩm của tổ, sô' sản phẩm anh Ba làm được chiếm:
126 : 1200 = 0,105 = 10,5%
Đáp số: a) 88,09%; b) 10,5%
a) Tìm 30% của 97.
b) Một cửa hàng bỏ ra 6000000 dồng tiền vốn. Biết của hàng dó dã lãi 15%, tính số tiền lãi.
Giải
30% của 97 là:
97 X 30 : 100 = 29,1
Sô' tiền lãi của cửa hàng đó:
6000000 X 15 : 100 = 900000 (đồng)
Đáp sô': a) 29,1; b) 900000 đồng
a) Tìm một sô' biết 30% của nó là 72.
b) Một cứu hàng dã bán dược 420kg gụo cù số gạo dó bằng 10,5% tống số gạo cùa cứa hàng trước khi bán. Hói trước khi bán, cứa hàng dó có bao nhiêu tân gạo?
Giải
Số phài tìm là:
72 X 100 : 30 = 240
Số gạo cửa hàng có trước khi bán:
420 X 100 : 10,5 = 4000 (kg)
4000kg = 4 tấn
Đáp số: a) 420; b) 4 tấn