Giải toán lớp 5 Luyện tập

  • Luyện tập trang 1
  • Luyện tập trang 2
LUYÊN TÂP
3. Ba quả dưa cân nặng 14,5kg. Quả thứ nhất cân nặng 4,8hg, quả thứ hai nhẹ hơn quả thứ nhất l,2kg. Hỏi quả thứ ba cân nặng bao nhiêu kì-lô-ganiỉ
Giải
Cách 1:	Quả dưa thứ hai cân nặng:
4,8 - 1,2 = 3,6 (kg)
Quả thứ nhất và thứ hai cân nặng:
4,8 + 3,6 = 8,4 (kg)
Quả dưa thứ ba cân nặng:
14,5 - 8,4 = 6,1 (kg)
Đáp số: 6,lkg
Cách 2 (Có thể trinh bày gọn):
Quả dưa thứ hai cân nặng:
4,8 - 1,2 = 3,6 (kg)
Quả dưa thứ ba cân nặng:
14,5 - (4,8 + 3,6) = 6,1 (kg)
Đáp số: 6,lkg
Dặt tính rồi tính: a) 68,72 - 29,91
c) 75,5 - 30,26
a) _ 68,72 - 29,91
38,81
Vậy: 68,72 - 29,91 = 38,81
75,50
”	30,26
45,24
Vậy: 75,5 - 30,26 = 45,24
Tìm x: a) X + 4,32 = 8,67
c) X - 3,64 = 5,86
a) X + 4,32 = 8,67
X = 8,67 - 4,32 X = 4,35
X - 3,64 = 5,86
X = 5,86 + 3,64 X = 9,5

52,37 -8,64
60 - 12,45
Giải
47,55
Vậy: 60 - 12,45 = 47,55 b) 6,85 + X = 10,29 d) 7,9 -x = 2,5
Giải
6,85 + X = 10,29
X = 10,29 - 6,85 X = 3,44
7,9 - X = 2,5
X = 7,9 - 2,5 X = 5,4
= 20 + 6,98 = 26,98 = 42,37 - 40 = 2,37
4. a) Tính rồi so sánh giá trị của a - b - c và a - (b + c):
a
b
c
a - b — c
a - (b + c)
8,9
2,3
3,5
12,38
4,3
2,08
16,72
8,4
3,6
b) Tính bằng hai cách: 8,3 - 1,4 - 3,6	18,64 - (6,24 + 10,5)
Giải
ã
b
c
a - b - c
a - (b + c)
8,9
2,3
3,5
8,9 - 2,3 - 3,5	= 3,1
8,9 - (2,3 + 3,5)	= 3,1
12,38
4,3
2,08
12,38 - 4,3 - 2,08 = 6
12,38 - (4,3 + 2,08) = 6
16,72
8,4
3,6
16,72 - 8,4 - 3,6	= 4,72
16,72 - (8,4 + 3,6)	= 4,72
b) 8,3 - 1,4 - 3,6 = 6,9 - 3,6 = 3,3
8,3 - 1,4 - 3,6 = 8,3 - (1,4 + 3,6) = 8,3 - 5 = 3,3
18,64 - (6,24 + 10,5) = 18,64 - 16,74 = 1,9
18,64 - (6,24 + 10,5) = 18,64 - 6,24 - 10,5 = 12,4 - 10,5 = 1,9