Giải toán lớp 5 Chia một số thập phân cho một số tự nhiên

  • Chia một số thập phân cho một số tự nhiên trang 1
  • Chia một số thập phân cho một số tự nhiên trang 2
4. PHÉP CHIA
§15. CHIA MỘT SỐ THẬP PHÂN CHO MỘT số Tự NHIÊN
KIẾN THỨC CẦN NHỚ
Muốn chia một sô' thập phân cho một sô' tự nhiên ta làm như sau:
Chia phần nguyên của số bị chia cho số chia.
Viết dấu phẩy vào bên phải thương đã tìm được trước khi lấy chữ sô' đầu tiên ở phần thập phân của số bị chia đế tiếp tục thực hiện phép chia.
Tiếp tục chia với từng chữ số ờ phần thập phân của sô' bị chia.
8,48
04
08
0
Ví dụ: 8,48 : 4
2,12
Ị	 • 8 chia 4 được 2, viết 2;
2 nhân 4 bằng 8; 8 trừ 8 bằng 0, viết 0.
Viết dâ'u phẩy vào bên phải 2.
Hạ 4; 4 chia 4 được 1, viết 1.
nhân 4 bằng 4; 4 trừ 4 bằng 0, viết 0 Hạ 8; 8 chia 4 được 2, viết 2.
nhân 4 bằng 8; 8 trừ 8 bằng 0, viết 0.
HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP
Dặt tính rồi tính: a) 5,28 : 4	b) 95,2 : 68
c) 0,36 : 9	d) 75,52 : 32
Giải
a)
5,28
4
b)
95,2
68
12
1,32
272
1,4
08
0
0
c)
0,36
9
hoặc 0,36
9
d)
75,52
32
03
0,04
036
0,04
115
2,36
36
0
192
0 0 2. Tìm x: a) X X 3 = 8,4	b) 5 X X = 0,25
Giải
a) X X 3 = 8,4	b) 5 X X = 0,25
X = 8,4 : 3	X = 0,25 : 5
X = 2,8	X = 0,05
Tóm tắt
3 giờ: 126,54km 1 giờ: ... km?
3. Một người di xe máy trong 3 giờ đi được 126,54km. IIỎỈ trung bình mỗi giờ người dó đi dược bao nhiêu ki-lô-mét?
Giải
Trung bình mỗi giờ người đó đi được:
126,54 : 3 = 42,18 (km)
Đáp sô': 42,18km