Giải toán lớp 5 Luyện tập chung

  • Luyện tập chung trang 1
  • Luyện tập chung trang 2
LUYỆN TẬP CHUNG
Tính:	a) 375,84 - 95,69 + 36,78	b) 7,7 + 7,3 X 7,4
Giải
375,84 - 95,69 + 36,78 = 280,15 + 36,78 = 316,93
7,7 + 7,3 X 7,4	= 7,7 + 54,2	= 61,72
Tính bằng hai cách: a) (6,75 + 3,25) X 4,2	b) (9,6 -4,2) X 3,6
Giải
X X = 6,2 X 9,8 do đó	X = 6,2
(Cần nhớ: a.l = l.a = a)
Tóm tắt
4m: 60000 đồng 6,8m: ... đồng?
Mua 4m vái phái trả 60000 dồng. IIỎi mua 6,8in vải cùng loại phái trả nhiều hon bao nhiêu tiền?
Giải
Giá tiền mua 1 mét vải là:
60000 : 4 = 15000(đồng)
6,8m vải nhiều hơn 4m vải là:
- 4 = 2,8 (m)
Mua 6,8m vải phải trả sô' tiền nhiều hơn mua 4m vải (cùng loại) là:
15000 X 2,8 = 42000 (đồng)
Đáp số: 42000 dồng