Giải toán lớp 5 Héc - ta

  • Héc - ta trang 1
  • Héc - ta trang 2
§16. HÉC-TA
KIẾN THỨC CẦN NHỚ
lha = lhni2 (ha đọc là héc-ta) lha = 10000m2
HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP
1. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:
4ha
= ... m
— ha
2
= ... ĩĩi
20ha
•2
= ... m
-ỉ—ha 100
= ... m2
lkm2
= ... ha
— km2
10
= ... ha
15kni2
= ... ha
-km2
= ... ha
60000m2	= ... ha
800000m2	= ... ha
Giải
4ha	= 40000m2
20ha	= 200000m2
lkm"	= lOOha
15km2	= 1500ha
60000m2 =6ha 800000m2 = 80ha
2. Diện tích rừng Cúc Phương là 22200ha. Hãy viết số dạng sô' do có dơn vị là ki-lô-mét vuông.
Giải
22200ha = 222km2
Diện tích rừng Cúc Phương là 222km2.
ISOOha	= ... km2
27000ha	= ... km2
•p ha	= 5000m2
2
—7- ha	= 100m2
100
1 2
—- km	= lOha
10
3
— km = 75ha
4
1800ha	= 18km2
27000ha = 270km2
do diện tích khu rừng dó dưới
3. Dũng ghi D, sai ghi s. a) 85km2 < SỉiOha
c) 4dm2 7cm2 - 4-~dm2 ■
ÍZ1
b) õlha > 60000m2 [
10
Giải
a) j s I (vì 85km2 = 8500ha) (vì 60000m2 = 6ha)
b)
c)
Ỹ	7 rt
VÌ 4dm27cm2 = 4dm2 + ——dm2 = 4—-dm2
100
100
4. Diện tích một trường dại học là 12ha. Tòa nhà chính cùa trường dược xây dựng trên mánh dât có diện tích bằng -1- diện tích của trường. Ilỏi diện tích mảnh đất dùng đế xây tòa nhà dó lù bao nhiêu mét vuôngỉ
Giải
12ha = 120000m2
Diện tích mảnh đâ't dùng để xây tòa nhà chính cùa trường đại học là: 120000 : 40 = 3000(m2)
Đáp số: 3000ỉìC