Giải toán lớp 5 Luyện tập

  • Luyện tập trang 1
  • Luyện tập trang 2
LUYỆN TẬP
a) Tìm 15% của 320kg;
a)
b) Tìm 24% của 235m2
Giải
15% của 320kg là:
c) Tìm 0,4% của 350.
320 X 15 : 100 = 48 (kg)
24% của 235m2 là:
235 X 24 : 100 = 56,4 (m2)
0,4% của 350 là:
350 X 0,4 : 100 = 1,4
Đáp số: a) 48kg; b) 56,4m2; c) 1,4
Một người bán 120kg gạo, trong dó có 35% là gạo nếp. Hỏi người đó bán dược bao nhiêu ki-lô-gam gạo nếp?
Giải
SỐ ki-lô-gam gạo nếp người đó đã bán:
120 X 35 : 100 = 42 (kg)
Đáp số: 421ig
Một mảnh dất hình chữ nhật có chiều dài 18m và chiêu rộng 15m. Người ta dành 20% diện tích mảnh dất dể làm nhà. Tính diện tích phần đất làm nhà.
Giải
Diện tích mảnh đất:
18 X 15 = 270 (m2)
Diện tích phần đất làm nhà:
270 X 20 : 100 = 54 (m2)
Đáp số: 54m2
Một vườn cây ăn quả có 1200 cây. Hãy tính nhẩm 5%, 10%, 20%, 25% số cây trong vườn.
Giải
5% số cây trong vườn là 60 cây.
10% sô' cây trong vườn là 120 cây.
20% số cây trong vườn là 240 cây.
25% số cây trong vườn là 300 cây.
(Cách tính: 10%: 60 X 2 = 120
20%: 120 X 2 = 240 25%: 60 x5 = 300)