Giải toán lớp 5 Luyện tập

  • Luyện tập trang 1
  • Luyện tập trang 2
LUYỆN TẬP
Tinh: a) 5,9 : 2 + 13,06 b) 35,04 : 4 - 6,87 c) 167: 25 : 4 d) 8,76 x4: 8 Giải
5,9 : 2 + 13,06	=	2;95	+ 13,06 = 16,01
35,04 : 4 - 6,87	=	8,76	- 6,87 = 1,89
167 : 25 : 4	=	6,68	: 4	= 1,67
(hoặc 167 :25 : 4 = 167 : (25 X 4) = 167 : 100 = 1,67)
(Áp dụng tính chất: a : (b X c) = (a : b) : c)
8,76 X 4 : 8 = 35,04 : 8 = 4,38
Tính rồi 80 sánh kết quả tính:
a) 8,3 X 0,4	và 8,3 X 10 : 25	b) 4,2 X 1,25 và 4,2 X 10 : 8
0,24 X 2,5 và	0,24 X 10 : 4
Giải
8,3 X 0,4	=	8,3x10:25
3,32	83: 25 = 3,32
4,2x1,25	=	4,2x10:8
5J25~^	42 : 8 = 5,25
0,24x2,5	=	0,24x10:4
0^6	2/4:4 = 0,6
Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài 24m, chiều rộng bằng — chiều dài.
5
Tính chu vi và diện tích của mảnh vườn dó.
Tóm tắt
.... ..-24m	
Dài:	—I	1	1	1
Rộng:	—i—
Giải
Chiều rộng mảnh vườn là:
24 X I = 9,6 (m)
5
ni?	Chu vi mảnh vườn là:
• m?	(24 + 9,6) X 2 = 67,2 (m)
Diện tích mảnh vườn là:
24 X 9,6 = 230,4 (m2)
Đáp số: Chu vi:	67,2tn
Diện tích: 230,4m2
(Ta có thể tìm chiều rộng mảnh vườn:
24 : 5 X 2 = 0,6 (m))
Trong 3 giờ xe máy di được 93km. Trong 2 giờ ôtô di dược 103km. Hỏi mỗi giờ ôtô đì nhiêu hơn xe máy bao nhiêu ki-lô-métĩ
Giải
Trung bình mỗi giờ xe máy đi được:
93 : 3 = 31 (km)
Trung bình mỗi giờ ôtô đi được:
103 : 2 = 51,5 (km)
Mỗi giờ ôtô đi nhiều hơn xe máy:
51,5-31 = 20,5 (km)
Đáp số: 20,5km