Giải toán lớp 5 Tổng nhiều số thập phân

  • Tổng nhiều số thập phân trang 1
  • Tổng nhiều số thập phân trang 2
§10. TỔNG NHIỂU SỐ THẬP PHÂN
KIẾN THỨC CẦN NHỚ
Để tính tổng nhiều sô' thập phân, ta làm tương tự như tính tổng hai sô' thập phân.
Phép cộng số thập phân có tính châ't:
+ Giao hoán: a + b = b + a + Kết hợp:	(a + b) + c = a + (b + c)
HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP
Tính: a) 5,27 + 14,35 + 9,25	b)	6,4 + 18,36 + 52
c) 20,08 + 32,91 + 7,15	d)	0,75 + 0,09 + 0,8
Giải
5,27 + 14,35 + 9,25 =	28,87	b)	6,4 + 18,36 +	52 =	76,76
20,08 + 32,91 + 7,15 =	60,14	d)	0,75 + 0,09 +	0,8	= 1,64
(Nhận xét: Ta có thể cộng từ trái sang phải.
Ví dụ: 20,08 + 32,91 + 7,15 = 52,99 + 7,15 = 60,14)
Tính rồi so sánh giá trị cùa (a + b) + c và a + (b + c):
a
b
c
(a + b) + c
a + (b + c)
2,5
0,8
1,2
1,34
0,52
4
Giải
a
b
c
(a + b) + c
a + (b + c)
2,5
6,8
1,2
(2,5 + 6,8) + 1,2 = 10,5
2,5 + (6,8 + 1,2) = 10,5
1,34
0,52
4
(1,34 + 0,52) + 4 = 5,86
1,34 + (0,52 + 4) = 5,86
= 10,5 5,86 = 5,86
Cả 2 trường hợp ta đều có: (a + b) + c = a + (b + c)
Sử dụng tính chất giao hoán và tính chất kết hợp dể tính:
12,7 + 5,89 + 1,3	b) 38,6 + 2,09 + 7,91
c) 5,75 + 7,8 + 4,25 + 1,2	d) 7,34 + 0,45 + 2,66 + 0,55
Giải
12,7 + 5,89 + 1,3	=	(12,7	+	1,3)	+ 5,89 =	14 +	5,89 = 19,89
38,6 + 2,09 + 7,91	= 38,6	+	(2,09	+ 7,91)	=	38,6 + 10 = 48,6
5,75 + 7,8 + 4,25 + 1,2	= (5,75	+	4,25)	+ (7,8 + 1,2)	=	10 + 9 = 19
d.) 7,34 + 0,45 + 2,66 + 0,55	= (7,34 +	2,66)	+ (0,45 +	0,55)	=	10 + 1 = 11