Giải toán lớp 5 Giải toán về tỉ số phần trăm (tiếp theo)

  • Giải toán về tỉ số phần trăm (tiếp theo) trang 1
  • Giải toán về tỉ số phần trăm (tiếp theo) trang 2
§22. GIẢI TOÁN VỀ TỈ số PHAN trăm (tiếp theo)
KIẾN THỨC CẦN NHỚ
Muôn tìm 52,5% của 800 ta có thể lây 800 nhân với 52,5 rồi chia cho 100. 52,5% của 800 là:
800 X 52,5 : 100 = 420
HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP
Một lớp học có 32 học sinh, trong dó sô' học sinh 10 tuồi chiếm 75%, còn lại lù học sinh 11 tuổi. Tính số học sinh 11 tuổi của lớp học dó.
Giải
Cách 1:	Sô học sinh 10 tuổi của lớp:
32 X 75 : 100 = 24 (học sinh)
Số học sinh 11 tuổi của lớp đó:
32 - 24 = 8 (học sinh)
Đáp số: 8 học sinh
Cách 2:	So với sô học sinh lớp, số học sinh 11 tuổi chiếm:
100% - 75% = 25%
Số học sinh 11 tuổi của lớp đó:
32 X 25 : 100 = 8 (học sinh)
Đáp số: 8 học sinh
Lãi suất tiết kiệm là 0,5% một tháng. Một người gửi tiết kiệm 5000000 dồng. Ilỏi sau một tháng cà số tiền gủỉ và số tiền lãi lù bao nhiêu?
Giải
Sau một tháng tiền lãi của người đó là:
5000000 X 0,5 : 100 = 25000 (đồng)
Sau một tháng tiền lãi và tiền gửi là:
5000000 + 25000 = 5025000 (đồng)
Đáp số: 5025000 đồng
Một xưởng may dã dùng hết 345m vải dể may quần áo, trong dó số vải may quần chiếm 40%. Hỏi số vải may áo là bao nhiêu mét?
Giải
Cách 1:
SỐ vải may quần là:
345 X 40 : 100 = 138 (m)
Số vải may áo là:
345 - 138 = 207 (m)
Đáp số: 207m
• Cách 2:
So với sô' vải đã dùng, sô' vải may áo chiếm:
100% - 40% = 60%
Sô vải may áo là:
345 X 60 : 100 = 207 (m)
Đáp số: 207m
(Nhận xét: Ta có thể viết tỉ sô' % ra sô' thập phân rồi tính:
40% = 0,4
Cách 1:
Số vải may quần là:
345 X 0,4 = 138 (m)
Cách 2:
Số vải may áo là:
60%’ = 0,6
345 X 0,6 = 207 (m))