Giải toán lớp 5 Hỗn số

  • Hỗn số trang 1
  • Hỗn số trang 2
§8. HỖN SỐ
KIẾN THỨC CẨN NHỚ
3	.
gọi là hôn sô.
Đọc là: hai và ba phần tu'.
2 ly
/B\
phần nguyên phần phân số (bao giờ cũng bé hơn đơn vị)
HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP
Dựa vào hình vẽ dế viết rồi dọc hỗn sô thích hợp (theo mẫu):
Mầu:
u)
Viết: lý
Đọc: một và một phán bai
bi
Viết 2 ị
4
Viết 2 ị
5
„ 2
Viết 3 77
3
Giải
đọc là: Hai và một phần tư.
đọc là: Hai và bốn phần năm.
đọc là: Ba và hai phần ba.
Viết hỗn số thích hợp vào chỗ chấm dưới mỗi vạch của tia sô: