Giải toán lớp 5 Luyện tập chung

  • Luyện tập chung trang 1
  • Luyện tập chung trang 2
32
35 ;
28
35 !
32 . 35 ;
28
35
b)ị;
3
4
18
28 .
31
32
Giải
35’
35’
35
’ 35
R) la co:
Viết các phân sô' sau theo thứ tự từ bé dến lớn:
a)
12
3 2 , 5 Tính: a) —	+ ——
4 3 12
b)
__L- Ẻ-ỊỌ
- 12’	4 ” 12’ 6 - 12
_1_	8	_9_	10
12’ 12’ 12’ 12 _1_	2	3	5
12’	3’	4’	6
15	3
12
3 2 5 a) — + — + —
4	3	12
b)
_7_
16
11
32
12 + 12 +
_ 28 _ 14 ” 32	32
16	32
Giải
_5_ _ 22 _ n 12 - 12 - 6
11 _ 14	11
’ 32 - 32	32
3’ 4
2 5 —x —
d)
3^
7ẽ: 8	4
3
32
LUYỆN TẬP CHUNG
51ia - 50000m2 Diện tích hồ nước:
50000 X Ậ = 15000 (m2)
10
Đáp số: 15000m2
Năm nay tuôi bô gấp 4 lần tuổi con. Tinh tuổi của mỗi người, biết bô'hem con 30 tuổi.
Giải
Ta có sơ đồ:
Tuổi con: P——4	A
:	30 t.uói
Tuối bó: H	1	1	4«
Theo sơ đồ, hiệu sô' phần bằng nhau là:
4-1 = 3 (phần)
Tuổi con:
30 : 3 = 10 (tuổi)
' Tuổi bô:
30 + 10 = 40 (tuổi)
Đáp số: Con: 10 tuổi Bố: 40 tuổi