Giải toán lớp 5 Luyện tập

  • Luyện tập trang 1
  • Luyện tập trang 2
LUYỆN TẬP
Mua 12 quyển vở hết 24000 dồng. Hỏi mua 30 quyển vở như thể hết bao nhiêu tiền?
Tóm tắt
12 quyển: 24000 đồng 30 quyển: ... đồng?
Giải
Giá tiền 1 quyển vở:
24000 : 12 = 2000 (đồng)
Mua 30 quyến vở thì phải trả sô' tiền là: 2000 X 30 = 60000 (đồng)
Đáp số: 60000 đồng
Bợn Hà mua hai tá bút chì hết 30000 dồng. Hỏi bạn Mai muốn mua 8 cái bút chì như thế thì phải trả người bán hàng bao nhiêu tiền?
Tóm tắt
2 tá = 24 bút chì 24 bút chì: 30000 đồng 8'bút chì: ... đồng?
Giải
24 bút chì gấp 8 bút chì sô' lần là: 24 : 8 = 3 (lần)
Số tiền mua 8 bút chì là:
30000 :3 = 10000 (đồng)
Hoặc:
Giá tiền một bút chì:
30000 : 24 = 1250 (đồng)
Mua 8 bút chì phải trả:
1250 X 8 = 10000(đồng)
Đáp số: 10000 đồng
Một trường tổ chức cho học sinh di tham quan di tích lịch sử. Dợt thứ nhăt cẩn có 3 xe ôtô dể chở 120 học sinh. Hỏi dợt thứ hai muốn chở 160 học sinh di tham quan thì cẩn dùng mấy xe ôtô như thế?
Tóm tắt
120 học sinh: 3 xe 160 học sinh: ... xe?
Giải
Số học sinh một xe chở được:
120 : 3 = 40 (học sinh)
Số xe cần đế chở 160 học sinh:
160 : 40 = 4(xe)
Đáp số: 4 xe
Một người làm trong 2 ngày dược trả 72000 dồng tiên công. Hỏi với mức trả công như thế, nếu làm trong 5 ngày thì người dó dưực trả bao nhiêu tiền?
Tóm tắt
2 ngày: 72000 đồng 5 ngày: ... đồng?
Giải
Tiền công 1 ngày của người đó là: 72000 : 2 = 36000 (đồng)
Tiền công 5 ngày của người đó là: 36000 X 5 = 180000(đồng)
Dáp số: 180000 dồng