Giải toán lớp 5 Luyện tập chung

  • Luyện tập chung trang 1
  • Luyện tập chung trang 2
  • Luyện tập chung trang 3
LUYỆN TẬP CHUNG
Tính: ư) ị	b) 2— X 3	c) —: —	d) 1—: 1 —
9	5	4	5	5	8	5	3
Giải
7.4	7x4 _ 28
a 9X 5 _ 9x5 - 45
1 7	18	8
c 5:8~5X7~35
2	9	17	153
X 3— = — X —— = ——
5	4	5	20
. 11_6.4 = 6x3_18 :13_5:3_5X4_20
_9_
ĩõ
o ™	. „ 1 _ 5	, ,	3	2
2. Tìm x: a) X + — = —	b) X - — =
4	8	5	10
c) XX
2^
7
11
Giải
1	5
a) X + — - —
4	8
5	1
X = — - —
8	4
5	2
X = — - — 8 8 3
X = —
8
, >	3	1
b) X - ỊỊ =
5	10
1	3
X = — + — 10	5
16 X = — + —
10 10
c) X X
6_
11
6_
11
6
d) X
2_
10
1
4
7
X = —— X — 11 2
42 _ 21 22 ” 11
3. Viết các số do dộ dài (theo mẫu): 2m 15cm;
Mầu:
ỉm 75cm; 5m 36cm; 8m 8cm
2m 15cm = 2m + —— m = 2 —— m 100 100
Giải
. 75	, 75
lm 75cm = lm + ——-m = 1—— m;
100 100
36
36
5m 36cm = 5m + "~~m = 5—— m 100 100
B. 1400m2 D. 2000m2
10 X 20 = 200rn2
20 X 20 = 400m2
40 X 50 = 2000m2
2000 - (200 + 400) = 1400m2)
8
8m 8cm - 8m + —T—m = 8—9— m 100	100
4. Khoanh vào chữ dặt trước câu trả lời đúng:
Một mảnh dất hình chữ nhật có kích thưởc như hình vẽ hên.
Sau khi dào ao và làm nhà thì diện tích phần dât còn lại là:
A. 180m2
c. 1800m2 Giải
Câu đúng là câu B.
(Giải tliích'. Diện tích nhà:
Diện tích ao:
Diện tích mảnh đất:
Diện tích phần đất còn lại:
(Cách 2: Nhìn vào hình vẽ diện tích phần đất còn lại chiếm diện tích mảnh đất.)
Diện tích mảnh đất: 50 X 40 = 2000 (m2)
Diện tích phần đât còn lại: 2000 X 3^- = 1400 m2 20