Giải toán lớp 3 Bài toán giải bằng hai phép tính (tiếp theo)

  • Bài toán giải bằng hai phép tính (tiếp theo) trang 1
  • Bài toán giải bằng hai phép tính (tiếp theo) trang 2
§51. BÀI TOÁN GIẢI BẰNG HAI PHÉP TÍNH (tiếp theo)
❖ Bài 1
Quãng dường từ nhà dêh chợ huyện dài 5km, quãng dường từ chợ huyện dến bưu diện tinh dài gấp 3 lần quãng dường từ nhà dên chợ huyện (theo sơ dồ sau). Hói quãng dường từ nhà đến bưu diện tỉnh dài bao nhiêu ki-lô-mét?
Nhà	ỉ.... Chợ huyện	Bưu diện tỉnh
'I	1	1 	
?hm
Bài gíảí
Quãng đường từ chợ huyện đến bưu điện tỉnh dài là:
X 3 = 15 (km)
Quãng đường từ nhà đến bưu điện tỉnh dài là:
+ 15 = 20 (km)
Đáp số: 20km
❖ Bài 2
Một thùng đựng 241 mật ong, lấy ra -1- sô' lít mật ong đó. Hỏi trong thùng còn lại 3
241mat ong ——	H
bao nhiêu lít mật ong?
Tóm tắt:	
Lấy ra ? lít
Còn lại ? lít
Ỉ3àí giải
SỐ’ lít mật ong lấy ra là: 24:3 = 8(7)
Số lít mật ong còn lại là: 24 - 8 = 16 (Z)
Đáp số: 161 mật ong
❖ Bài 3
Điền số thích hợp vào ô vuông:
5 gấp 3 lần 1	1 thêm 3	" ""Ị
pq eấp 6 lần Ị	Ị bớt 6 _ 1 Ị
1 g 1 gấp 2 lần 1	1 bớt 2	1	1
56 giảm 7 lần 1	1 thêm 7 ỉ
Bàí gíảí
Bàí gíảí
gấp 3 lần
gấp 2 lần
15
thêm 3
18
gấp 6 lần
42
bớt 6
36
12
bớt 2
10
56
giảm 7 lần
thêm 7
15
BÀI TẬP BỔ SUNG
Giải bài toán theo tóm tắt sau:
36kg đường
!■	ì	r'
Túi thứ nhất:
Túi thứ hai:
?kg
Bài ỹỉảí
Túi đường thứ hai đựng được là: 36 : 4 = 9 (kg)
Cả hai túi đường đựng được là: 36 + 9 = 45 (kg)
?kg dường
Đáp số: 45kg đường