Giải toán lớp 3 Hình vuông

  • Hình vuông trang 1
  • Hình vuông trang 2
  • Hình vuông trang 3
§85. HÌNH VUÔNG
GHI NHỚ: Hình vuông có 4 góc vuông và 4 cạnh bằng nhau.
❖ Bài 1
Trong các hình dưới đây, hình nào là hình vuông? A	B
Trong các hình trên, hình EGHI là hình vuông vì có 4 góc vuông và 4 cạnh bằng nhau là:
EG = GH = HI = IE
❖ Bài 2
Đo rồi cho biết độ dài cạnh của mỗi hình vuông sau:
M
Bại gíảí
Độ dài cạnh hình vuông ABCD là: 3cm
Độ dài cạnh hình vuông MNPQ là: 4cm
Bài 3
Ké thèm một đoạn thẳng dể dược hình vuông:
i
□
1
/
1
—
1
1
Ị
1
L
* Lưu ý:
Vẽ đúng hình như mẫu.
Chấm các điểm mốc nổi lại dể dược một hình vuông bên ngoài. Nôi 4 diếm ở giữa 4 cạnh hình vuông bên ngoài dược hỉnh vuông bên trong. (Kiếm tra lại 4 góc bằng êke và do dộ dài 4 cạnh phải bằng nhau).
BÀI TẬP BỔ SUNG
Đúng ghi Đ, sai ghi s vào ô trống:
Hình tứ giác có 4 góc vuông là hình vuông.
Hình tứ giác có 4 cạnh bằng nhau và 4 góc vuông là hình vuông.
Hình tứ giác có 4 cạnh bằng nhau là hình vuông.
Bài 0íảí