Giải toán lớp 3 ĐỀ KIỂM TRA ĐỂ GIÁO VIÊN THAM KHẢO

  • ĐỀ KIỂM TRA ĐỂ GIÁO VIÊN THAM KHẢO trang 1
  • ĐỀ KIỂM TRA ĐỂ GIÁO VIÊN THAM KHẢO trang 2
  • ĐỀ KIỂM TRA ĐỂ GIÁO VIÊN THAM KHẢO trang 3
§49. ĐỀ KIỂM TRA ĐỂ giáo viên tham khảo
>Bài 1
❖ Bài 2
Tính:
12
7
20
6
86
99
Tính nhẩm: 6x3 =
24:6 =
7x2 =
42:7 =
7x4 =
35:7 =
6x7 =
54:6 =
6x5 =
49:7 =
7x6 =
70:7 =
❖ Bài 3
Điền dấu thích hợp (>, <, =) vào chồ chấm:
2m 20cm ..
.. 2m 25cm
8m G2cm
... 8m 60cm
4m 50cm
.. 450cm
3m Bcm
... 300cm
6m 60cm ..
.. 6m 6cm
lm 10cm
... llOcm
❖ Bài 4
Chị nuôi dược 12 con gà, mẹ nuôi dược nhiều gấp 3 lần sô'gà của chị. Hỏi mẹ nuôi dược bao nhiêu con gà?
❖ Bài 5
Vẽ doạn thẳng AB có dộ dài 9cm.
Vẽ đoạn thẳng CD có độ dài bằng dộ dài doạn thẳng AB.
3
Bàí gíảí
0 Bài 1
6 X 3 = 18
24 : 6 = 4
7 X 2 = 14
42
7 = 6
7 X 4 = 28
35 : 7 = 5
6x7
= 42
54
6 = 9
6 X 5 = 30
49 : 7 = 7
7x6
= 42
70
7 = 10
Bài 2
12
20
86
2
99
3
X
X
7
6
8
43
9
33
84
120
06
09
6_	9
0	0
0 Bài 3
2m 20cm
< 2m25cm
8m 62cm
> 8m60cm
22Ócm
225cm
862cm
86Ócm
4m 50cm
= 450cm
3m5cm
> 300cm
450cm
305cm
6m 60cm
> 6m 6cm
lm 10cm
= 110cm
66Õcm
606cm
llòcm
0 Bài 4
Tóm tắt:
12 con gà Chị:	—■ ~~I
Mẹ:	t..'....	1	1	*
? con gà
Sô' gà mẹ nuôi được là:
12 X 3 = 36 (con gà)
Đáp số: 36 con gà
0 Bài 5
Vẽ đoạn thẳng AB có độ dài 9cm.
Vẽ đoạn thẳng CD có độ dài:
9:3 = 3 (cm)
9cm
A r	--	í	í	IB
3cm
c L	.1 D