Giải toán lớp 3 Cộng các số có ba chữ số (có nhớ 1 lần)

  • Cộng các số có ba chữ số (có nhớ 1 lần) trang 1
  • Cộng các số có ba chữ số (có nhớ 1 lần) trang 2
§4. CỘNG CẤC SỐ CÓ 3 CHỮ số (CÓ NHỚ 1 LẦN)
❖ Bài 1 Tính:
256
125
417
168
555
209
146
214
227
337
Lưu ý: Phép cộng có nhớ một lần sang hàng chục.
Bài ỹíảí
256
125
381
417
168
585
555
209
764
146
214
360
227
337
564
❖ Bài 2
Tính:
256
+ 182
+
452
361
+
166
283
372 +	136
465 +	172
* Lưu ý: Phép cộng các sô'
có 3 chữ số có
nhớ một lần sang hàng trăm.
Bàí
giải
256
452
166
372
465
+
+
182
361
283
136
172
438
813
449
508
637
❖ Bài 3
Dặt tính rồi tính:
a)
235 + 417
b)
333 + 47
256 + 70	60 + 360
Bàí gíảí
a)
235 +	417
256 +	70
b)
333 +	47
60
+	360
652
326
380
420
❖ Bài 4
Độ dài đường gấp khúc ABC là:
126 + 137 = 263 (cm)
Đáp số: 263cm
❖ Bài 5
Diên 80 thích hợp vào chỗ trống:
500 dồng	=	200	dồng	+	 dông
500 dồng	=	400	đẳng	+	 dồng
500 dồng	=	dồng	+	500 dồng
Ghi nhớ: Tìm số hạng chưa biết, ta lấy tổng trừ đi số hạng đã biêt.
Ĩ3àí giải
500 đồng = 200 đồng + 300 đồng 500 đồng = 400 đồng + 100 đồng 500 đồng =	0 đồng + 500 đồng